Krátka história Obec sa prvý krát v historických listinách spomína už v roku 1156 - vtedy pod názvom Kurt. V roku 1352 dostala z nezistených príčin nové meno - Kyurth. Na základe týchto údajov možno usúdiť, že obec má viac ako 800 rokov. Spočiatku to bola dedina kráľovských trubačov, ktorí patrili k hradnému panstvu v Šintave. Kráľovskí trubači mali rôzne výsady, keďže v tých časoch boli oznamovateľmi správ pre poddaných. Neskôr sa obec stala Zemanskou. V roku 1392 sa obec stala majetkom Ostrihomskej kapituly. Obec podľa historických záznamov v roku 1598 vyplienili Turci a Valoni. V obci sa počas storočí vystriedalo niekoľko zemepánskych rodov - v 16. a 17. storočí tu boli zemepánmi rody Chiézy, Thúry a Henezy. V 18. a 19. storočí to boli rody Záhy, Esterházy a Andrássy. Historické pramene hovoria aj o prítomnosti fary a kostola, ktoré však zanikli počas reformácie. Odvtedy bola obec iba filiálkou niektorej inej farnosti. Začiatkom 20. storočia tu bola aj Židovská komunita, ktorá tu mala zriadenú synagógu. Spracované podľa záznamov Štátneho archívu v Nitre Symboly obce Erb obce Pusté Sady tvorí nadpis, 2 prekrížené trúbky, na ktorých sú zástavy a medzi nimi je kráľovská koruna. Zástavu obce Pusté Sady tvoria pásy zo žltej, bielej a červenej farby. Pečať obce Pusté Sady tvorí erb obce Pusté Sady s hrubopisom: „OBEC Pusté Sady“. Mapa obce
Zväčšiť mapu