web analytics

Základné informácie o obci

Krátka história obce

Obec Pusté Sady sa prvý krát v historických listinách spomína už v roku 1156 – vtedy pod názvom Kurt. V roku 1352 dostala z nezistených príčin nové meno – Kyurth. Na základe týchto údajov možno usúdiť, že obec má viac ako 800 rokov. Spočiatku to bola dedina kráľovských trubačov, ktorí patrili k hradnému panstvu v Šintave. Kráľovskí trubači mali rôzne výsady, keďže v tých časoch boli oznamovateľmi správ pre poddaných. Neskôr sa obec stala Zemanskou. V roku 1392 sa obec stala majetkom Ostrihomskej kapituly. Obec podľa historických záznamov v roku 1598 vyplienili Turci a Valoni.

V obci sa počas storočí vystriedalo niekoľko zemepánskych rodov – v 16. a 17. storočí tu boli zemepánmi rody Chiézy, Thúry a Henezy. V 18. a 19. storočí to boli rody Záhy, Esterházy a Andrássy. Historické pramene hovoria aj o prítomnosti fary a kostola, ktoré však zanikli počas reformácie. Odvtedy bola obec iba filiálkou niektorej inej farnosti. Začiatkom 20. storočia tu bola aj Židovská komunita, ktorá tu mala zriadenú synagógu.

Spracované podľa záznamov Štátneho archívu v Nitre

Základné informácie o obci

590

Počet obyvateľov k 31.12.2016

803 ha

Rozloha intravilánu obce

135 m.n.m.

Priemerná nadmorská výška v obci

73,47/km

Priemerná hustota zaľudnenia

Symboly obce

Erb obce Pusté Sady tvoria v červenom štíte dve strieborné skrížené trúby so zlatými trojzubými zvlnenými odvrátenými zástavkami, v strede hlavy zlatá koruna.
Zástavu obce Pusté Sady tvoria pásy zo žltej, bielej a červenej farby. Pečať obce Pusté Sady tvorí erb obce Pusté Sady s hrubopisom: „OBEC Pusté Sady“.

Komentár: Nový erb, pripomínajúci historický fakt, že v 14. storočí sa obec spomína ako osada kráľovských trubačov.

Dátum prijatia: 17.06.1996

Číslo uznesenia: 0Z – 18/1996

Signatúra HR SR: P-200/2005

Autori: Ján Valach

Zdroj údajov a symbolov: Heraldický register Slovenskej republiky

Poloha obce

Obec Pusté Sady sa nachádza v severnej časti okresu Galanta, východne od mesta Sereď. Je súčasťou Trnavského vyššieho územného celku. Priemerná nadmorská výška obce je 135 m.n.m.