Kultúrny dom sa začal stavať v roku 1963 a bol dokončený v roku 1964, teda behom jedného roku. Na kultúrny dom obci bola veľká potreba, keďže nebolo tu žiadnych priestorov, v ktorých by sa kultúrna činnosť alebo nejaké iné podujatie dalo prevádzať. V obci výstavbou tohoto kultúrneho domu sa veľmi pomohlo a jeho výstavbou tiež sa rozhýbal život po každej stránke v obci. Poloinvestorom výstavby bolo JRD, druhým investorom MNV. Obidve zložky nasadili plnú pomoc, podnikli všetko, aby bol kultúrny dom čím skorej vystavený, čoho dôkazom je, že stavba bola uskutočnéná behom jedného roku. Stavbu previedol okresný stavebný podnik, MNV ale dozeral na stavbu a vynasnažil sa odstraňovať každý nedostatok, ktorý sa podnikateľov staval do cesty. Celková hodnota výstavby kultúrneho domu vyžiadala si nákladu 951 050 Kčs, je to len stavebný náklad mimo zariadenia.

Musíme pripmenúť, že aj miestny obyvatelia sa pričinili o výzdobu kultúrneho domu. Ján Čirka v tom čase banícky učeň podľa svojho plánu veľmi vkusne a po každej stránke vysoko umelecky vydobil priestory kultúrneho domu na prvý pohľad zdá sa, že sa tu stretávame s vyloženou mozaikou, avšak je to odborná maľba a kresba, ktorá naám tejto náznak ukazuje. Finančný náklad tejto práce by bol značný a preto uvedenému Jánovi Čirkovi i na tomto mieste patrí vďaka. Zariadenie kultúrneho domu bolo prevedené v roku 1964 za značnej finančnej pomoci ONV v Galante, ktorý na toto zariadenie poskytol podporu 50 000 Kčs. Kultúrny dom je nasledovne obsadený. MNV má dve kancelárie, jednu ústredňu pre miestny rozhlasa, vestibul, bufet a všetky príslušné potrebné miestnosti. Je tu umiestnená ľudová knižnica, poradňa pre deti, kinosála v ktorej sú sedadlá pre 100 osôb. Riadne sklápacie stoličky a všetko príslušenstovo pre premietanie filmu. Nachádza sa tu malá zasadačka, v ktorej je provizórne javisko, tiež sú tu aj dve miestnosti pre OB z ktorých jedna má plniť účel obliekania hercov. Pri výstavbe kultúrneho domu postupovalo sa svojpomocne za určitej finančnej podpory JRD. Každý bol presvedčený o potrebe kultúrneho domu a preto práce prebiehali veľmi dobre. Každý sa snažil odpracovať čo najviac hodín. Kultúrny dom plní svoj účel už len tým, že je to kultúrne centrum v dedine, ktoré je často navštevované. Chybou je, že miestne kino je slabo navštevované. Táto slabá návšteva pociťuje sa už v roku 1964 a 1965 a to preto, že si občania zadovážili televízory vo veľkom množstve a v dôsledku týchto značne poklesla aj návšteva kina. Televízor vysiela hodnotné filmové predstavenia, ktoré si občania môžu pohodlne prezrieť a preto potom neni sú odkázaní na to.

V roku 1968 sa prikročilo ku stavbe materskej školy, nakoľko problém materskej školy bol najpalčivejší. Materská škola bude pre 20 až 25 detí a bude sa nachádzať v susedste miestneho národného výboru. Náklad tejto stavby bude si vyžadovať 450 000 Kčs. Budú to veľmi dobre umiestnené paniaze, nakoľko pomôže sa pracujúcim matkám, ktoré behom zamestania budú môcť posielať svoje deti do skôlky a na druhej strane maaterskej škole dostanú žiaci predvýchovu, takže budú môcť v národnej škole lepšie postupovať. Mienka odborníkov sa prkláňa k toum názoru, že deti, ktoré skončia materskú školu majú omnoho lepší prospech, ako tie deti, ktoré materskú školu nenavštevujú. Sú omnoho zbehlejšie a predsa návšteva materskej školy dáva im určité predpoklady, aby v národnej škole postupovali lepšie a stali sa usilovnými žiakmi národnej školy. V roku 1969 sa vytvoril nový stavebný obvod na pozemku Padved. Obec tento pozemok dostala v rámci socialistického sektoru nakoľko u občanov sa javil veľký záujem o staebné pozemky, tak sa dalo to do úžitku občanom, ktorí toho využili a je tiež slúži pochvala, že tam stavajú veľmi moderným požiadavkám zodpovedajúce domy. Občania získajú, že sa im dostane obytných plôch a v obci sa vzhľad okrášli a obec sa dostane blíž k Zemanským Sadom. Jestli sa bude postupovať takým tempom ako v tomto roku, tak nebude ďaleko, že sa tieto obce v dohľadnej dobe spoja. Počnúc rokom 1966 sa začala veľmi rozmáhať bytová kultúra. Stavba obytných domov sa úplne zmodernizovala a v týchto rokoch každý, ktorý pristupoval k stavbe už si zapojil do staveného plánu postaviť kúpeľňu, detskú izbu a ostatné príslušné miestnosti. Nie je možné porovnávať, ako sa stavalo v minulosti a ako sa stavá teraz. Fotomontážnej časti kroniky je porovnanie starého obytného domu a tiež nových obytných domov, ktoré sú v poslednej dobe postavené. Pripisuje sa táto skutočnosť tomu, že občania majú dobré zárobkové možnosti prestal sa zhon po kúpe pozemkov, tieto patria družstvu a pretu úspory, ktoré sa získavajú sú venované stavbe obytných domov a keď sa im stavebné náklady zvyšujú pri dostatku finančných prostriedkov s radosťou každý venuje na výstavbu rodinného domku.V roku 1969 zomrela najstaršia občianka našej obce Eva Mináriková, ktorá sa dožila 93 rokov a ešte donedávna pásla husi, robila práce okolo domácnosti, takže ozaj zomrela v zošlom veku, ale tak, aby to bol niekto zbadal akobo domáci mali snú nejaké ťažkosti.

Ďalej nasledujú záznamy od roku 1950 po rok 1969.

1950

Behom mesiaca apríl ONV vydala príslušné nariadenie, podľa ktorého pri MNV má byť zariadených 11 referátov. Tieto miesta maú byť zaplnené raferentami. Každý referent má si vybavovať záležitosti, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Takto vznikol pôdohospodrásky, finančný, školský, bytový a zdravotnícky referát. Tieto referáty však boli prospešné len pre väčšie obce, v menších obciach tieto referáty sa vyskytovali v zmenšenej miere a to v takých odvetviach, ktoré boli najdôležitejšie. Najhlavnejší referát bol pôdohospodársky, nakoľko tento vybavoval záležitosi JRD, ktorých organizácia a založenie bolo v plnom prúde. V mesiaci február ONV nariadilo, že podľa príslušného zákona je potrebné odovzdať JRD všetky majetky, ktoré patrili obci, Urbaniálnym spoločnostiam alebo iným majiteľom, ktorí nebývali v obci.Týmto nariadením sa zvýšila báza družstiev. Toto nariadenie sa tiež vzťahovalo, že sa má odovzdať živý a mŕtvy inventár týchto jednotiek a to najneskorej do konca roku 1950, aby od tohoto dátumu JRD hospodárilo vuž samostatne a vo svojej pôsobnosti.

1951

Behom mesiaca júna na ovocných stromoch v značnej miere sa rožšíril Priastevník Americký. Hrozilo značné poškodenie ovocných stromov a preto sa vyshlásil neúprosný boj na pustošenie tohoto hmyzu. Občania sa zapojili do tejto akcie a zničilo sa veľa týchto škodcov, takže aspoň čiastočne niektoé obocné stromy sa zachránili. V mesiaci septembri bolo nariadené zadržať deň armády z ľudom. Počas tejto doby mali sa prevádzať viaceré podniky, ktorých vystupovali vojaci, aby nastalo zblíženie z ľudom a armádou.Do každej obci bol vyslaný príslušník armády, ktorý na schôdzi, ktorý usporiadalo MNV pohovoril si s občanmi o vojenskom živote a zážitkoch, ktoré vojaci pri svojom vojenskom povolaní prežívajú.

1952

Tento rok priniesol značné úlohy na rozpisovú komisiu, ktorá pozostávala z členov MNV a snažila sa spravodlivo rozpísať jednotlivé druhy plodín, ktoré sa odovzdávali štátu. V tomto roku bolo veľké sucho. Od mája do konca augusta nepršalo. Koncom augusta boli malé pršky. V mesiaci júli a auguste boli veľké horúčosti, ktoré dosiahli až 30 stupňov C. Úroda obilia bola v dôsledku sucha slabá. I keďže sa zaviedla akcia priamo od mláťačky do skladov, bolo odovzdaných malé mnoštsvo obilnín. Klátenie sa konalo v pracovných skupinách a bolo veľmi v krátkej dobe skončené. Ovocia bola slabá úroda a to v dôsledku silného mrazu začiatkom mája. Okopaniny tiež slabo platili v úrode pre sucho. Koncom augusta sa už kopali zemiaky. Oslavy 1. mája boli usporiadané v Seredi, ktorých osláv sa zúčastnilo široké okolie. Pred sejbou sa konal hovor z ľudom, ktorý sa niesol pre rozšírenie bázy JRD. Hlavný čieľ bol ten, aby táto kampaň vzýšila dodávky, ktoré kulhajú. Koncom septembra a októbra bolo však mnoho dažďov, takže sejby boli ukončené do 1 polovice októbra. Bol zadržaný 19. zjazd KSČ. Boli zavedené rozhlasové relácie, v ktorých sa hovorilo o význame tohoto zjazdu. V zroznách bola veľmi slabá úroda. Poriadny strap hrozna nebolo možno vidieť. Dodávky hrozna neboli splnené. Biele víno bolo veľmi zriedkavým zjavom pre neúrodu. Repa a zemiaky vzdor tomu, že bolo počasie nepriaznivé a nastali dažde, repa bola včas vybraná a dodaná na svoje miesto. V mesiace decembri začínali sa zakálačky. Zaviedlo sa takzvané krupovanie, čo znamená toľko, že mäsiar s chrbta sviny musí stiahnúť kožu a túto bez porušenia odovzdať. Zaviedol sa tento spôsob, aby sa zabezpečilo spracovanie priemyselných výrobkov, ktoré potrebovali túto surovinu. Výročie veľkej októbrovej revolúcie bolo oslávené kultúrnym programom a zase sa tu ukázalo, nakoľko chýba kultúrny dom v ktorom by sa mali tieto podujatia zadržať.V zimnom období bola veľká poptávka po dreve a uhlí. Uhoľné sklady v Pate boli veľmi často navštevované, aby tam ľudia zabezpečili si svoju potrebu uhlia.

1953

Tento rok sa začína veľmi nepriaznivými poveternostnými podmienkami. V okolitých obciach vypukla slintavka. Tunajšia obec však bola od tejto nákazy uchránená. Začiatkom februára bol v Prahe zjazd obrancov mieru na ktorom boli prejednané všetky spôsoby ako docieliť udržať mier a tento aj zabezpečiť. Poľnohospodárske práce jesenné začínajú byť veľmi vážne. Nalieha sa na členov družstva, aby sa snažili pomáhať družstevníkom aby plodiny pred silnými mrazmi mohli dostať do prístrešia. Obec bola postihnutá tým, že bola zadelená oblastným riadeteľstvom uhoľných skladov do Paty, či je dosť vzdialené a je od ruky, aby si ľudia chodili urgovať svoje nedodané uhlie. V obci sa prevádzala akcia súpisu dedinských boháčov, ktorá však v tuanjšej obci vyznela bez úspechu. Okolie Serede vraj je zamorené Tbc. Preto sa zriadla štítková akcia, ktorá má zistiť chorých na túto chorobu, aby sa im dostalo ošetrenia a aby sa choroba v zárodkoch utlačila. V obchodoch pre zlú manipuláciu sa nedostávalo masti. Boli urobené prechmaty, preto potom sa zriadila kontrola, aby každý na to odkázaný dostal svoj prídel, potrebný pre výživu.Bolo treba vyvýjať širokú akciu na dodávku vajec a mlieka. Tieto dva produkty bili veľmi potrebné a preto, že socialistický sektor je na dodávku týchto odkázaný bolo urobené opatrenie, aby nikto nezdržal dodávku, aby deti a nemocnice mohli dostať to, čo im zo zdravotného ohľadu patrí. Dňa 12. septembra podľa nariadenia ONV MNV sa mení na ľudovú správu. Tento názov je omnoho priliehavejší, keďže sa režim ľudových demokracii má dostať do popredia, tak i správa, v ktorej sa nachádzajú široké vrstvy obyvateľstva má byť prispôsobená. V budúcom období má sa doplniť ľudová správa novými členmi. Počasie pre poľnohospodársku výrobu nevyhovovalo. Boi veľké suchá, ktoré prekážali aby po stránke poľnohospodárskej výrobe prišlo sa k uspokojujúcim výsledkom.I navzdory tomu sa družstvo snažilo dosiahnuť čo najvyššie výnosy.

1954

V tomto roku za veľmi vhodného obdobia padla oslava medzinárodného dňa žien. Bolo zavedené zníženie cien a týmto momentom sa poukazovalo nakoľko u nás pracujúci sa snažia vyrobiť viacej aby na základe tohoto mohli sa znižovať ceny a takto zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, čo u kapitalistov je veľmi zriedkavý prípad, ba naopak v tomto tábore počuť len stále o novom a novom zvyšovaní cien životných potrieb, keďže je tam celkom iný systém, v ktorom robotníci ani nemajú záujem, aby si zvýšili svoje výrobné možnosti a takto pomohli a prispeli k zvýšeniu životnej úrovni kolektívu. V jarných mesiacoch sa objavilo veľmi mnoho škodcov na ovocných stromoch, ktorí robia veľké škody, preto bolo treba podniknúť proti týmto škodcom boj, aby ich počet čím viacej klesol, aby sa dopestovalo zdravé a bezvadné ovocie. V tomto roku sa majú prevádzať voľby do MNV. Pretože je to veľmi dôležitá a prvoradá akcia už začiatkom roku začali sa prípravy, aby akcia bola čím najlepšie pripravená. MNV ide po ruke uchádzačom, ktorí žiadajú stavebné pozemky. Je to záujem celoobecný aby sa bytová kultúra zvýšila a ľudia bývali podľa možnosti lepšie, ako voľakedy. ONV v Seredi svojím výmerom zo dňa 27. mája vyhovujú požiadavkám NF. Behom letných mesiacov bolo zistené, že na niektorých zemiakových kultúrach sa nachodí Mandelinka Zemiaková. Je to nebezpečný škodca, bolo zaobstarané potrebné množstvo Dinocitu, aby dorabatelia mohli použiť na ničenie Mandelinky, ktorá sa veľmi rýchlo rozmnožuje. V letných mesiacoch bolo urobené opatrenie, aby sa predišlo požiarom, ktoré nivočia hodnoty ľudskej spoločnosti. Kukurice bola dobrá úroda, preto dodávky v kukurici mali hladký priebeh, nebolo potrebné urobiť žiadny zákrok ani opatrenie na splnenie dodávok. Stali sa aj také prípady, že s kukuricou sa mohli plniť aj náhradné dodávky. V mesiaci novembri boli prevedené besedy s voličmi, na ktorej besede sa hovorilo o úlohách, ktoré prichádzajú do úvahy pred voľbami, ktoré sa budú v krátkej budúcnosti prevádzať.Na týchto besedách sa mali prestaviť aj poslanci, ktoré sa uchádzajú o zvolenie.

1955

Proti podaným námietkam bolo rozhodnuté, že uhoľné sklady zostanú na trvalo v Pate. Je to krivda na chudobných, ktorí si musia kurivo zadovážovať s Paty, čo si vyžaduje veľkých nákladov. Hneď začiatkom roku sa utvorili požiarne hliadky, ktoré majú čeliť šíreniu požiaru. Pomýšľa sa, aby tieto hliadky kontrolovali v niektorých nočných obdobiach, či sú neni náznaky, z ktorých by sa vyvinul požiar. Hliadky majú svoju úlohu konať svedomite aby sa zachránilo čo najviacej ľudských hodnôt. Začiatkom marca sa zvýšila kampaň o získanie súkromných roľníkov do JRD. Počasie v tomto roku až do decembra bolo mierne. Na Vianoce bolo blato a dážď. Jar bola veľmi suchá, nepršalo až do augusta. V auguste a septembri prišli výdatné dažde, takže tieto boli na úkor mnohým plodinám. Zemiaky hnili, repa mala veľmi slabú cukornatosť, víno bolo veľmi kyselé, úroda hrozna bola tak biedna, že ťažko bolo nájsť poriadny strapec hrozna. V tomto roku do poľnohospodárskych prác zasiahli mnohé stroje a objavujú sa kombajny, ktoré veľmo pomáhali zdolať poľnohospodárske práce.Po fronte postavený most už nevyhovoval medzi Sereďou a Šintavou. Začal sa stavať most nový, ktorý bol potrebný, aby mohol stačiť na zdolanie veľkej frekvencie, ktorá sa behom času na tejto ceste rozvinula.

1956

Začiatkom roku počasie bolo veľmi mierne. Málo mrzlo, ba pršalo a poletoval sneh, takže ešte aj 2. januára bolo možno na roľách orať, vzdor tomu, že pôda bola veľmi mokrá. Celý január mal mierne počasie a daly sa prevádzať všetky poľnohospodárske práce až do konca januára. Dňa 28. januára nastala veľká zima a 31. januára vyvrcholila, takže dosiahla veľmi značné stupne, čo nebolo len v tunajšej obci, ale podľa rádiových správ bola tuhá zima aj v iných štátoch. Dňa 20. janurára bolo vidieť nad obcou značný počet balónov, ktoré asi pochádzali z balónovej akcie zo západu. Z akcie si nikto nič nerobil. V prvých dňoch februára objavila sa veľká zima od 15 až do 22 stupňov celzia. Zima sa zo dňa na deň stupňovala a v niektorých dňoch dosiahla až 30 stupňov celzia. Tento poveternostný stav trval nie len u nás ale v celej Európe a podľa správ si vyžiadal mnoho obetí na ľudských životoch, ba aj materiálnych škodách. Zima bola tak strašná, že byty ani uhlím sa nedali vykúriť a podľa správ 105 rokov nebolo takej zimy. Zima bola na sneh veľmi bohatá, pretože prúdil vietor, postavili veľké snehové záveje, doprava musela prekonávať veľké ťažkosti, čo bolo však zaťažené tým, že zima dosiahla takej miery, že sa nedalo vonku pracovať. Vzhľadom na tieto okolnosti aj cestovanie bolo ohrozené. Dňa 26. februára zima povolila, sneh sa začal topiť veľmi pomaly, čo bolo však aj dobre, lebo boli obavy, že z nahromadeného snehu bde značné množstvo vody, čo môže zaviniť veľké hospodárske škody. Dňa 4. marca dostavil sa silný prúd vody od Dubníka, potok rarč mal plné brehy, bola obava, že zaleje i pozemky. 26. marca napadol sneh, ktorý trval cez deň, potom sa roztopil, ale zima trvala aj ďalej, takže kúriť bolo potrebné. Roľníci čakali, aby mohli započať s poľnohospodárskymi prácami, avšak počasie im to nedovoľuje. Vzdor tomu, že bola veľká zima, ľady nezavinili žiadnu škodu. Vinohrady pomrzli, veľké mrazy na niektorých ovocných stromoch urobili veľké trhliny. V tomto roku na sviatky Veľkonočné bola zmena v tom zmysle, že Bohoslužby boli preložené na večerné hodiny. Vzkresenie sa konalo neskoro večer, vzdor tomu však účasť bola veľká. V jarných mesiacoch bola veľká poptávka po pracovných silách, najmä pri kopaní vinohradcov sa javil veľký nedostatok kopáčov, takže denná mzda takéhoto kopáča bola 50 Kčs, k tomu ešte aj víno. Začiatkom mája nastalo veľké oteplenie a tiež prišli výdatné dažde. V mesiaci júni javili sa veľké horúčavy. Horúčnosť dosiahla až 28 stupňov. Behom júna sa objavila i Madlelinka Zemiaková, ktorá napadla zemiaky a preto boo treba zahájiť boj priti tomuto hmyzu, dinocitom alebo zberaním do fliaš. Žatvy pre zimné počasie sa oneskorili o 14 dní. Dňa 16. júla v noci bola silá búrka spojená zo silným dažďom. Búrka mala také rozmery, že i niektoré stromy podľahli tejto búrke. V júli však celý mesiac boli veľké horúčavy až do 30 stupňov celzia. Úroda v obilninách bola dobrá, ovocia však v tomto roku bolo veľmi málo. Úroda kukurice a zemiakov bola tiež veľmi dobrá. Celý august a september, ba aj v októbri bolo veľmi teplé počasie. Oberať sa mohlo až koncom októbra. V hroznách bola slabšia úroda, avšak i pri tejto slabej úrode odpredaj hrozna bol značný.V decembri už prišli slabé mrazy. Zima bola mierna. V zadovážení kuriva sú veľké nedostatky a pretu ľudia museli často dochádzať pre zadováženie kuriva do uhoľných skladov do Paty.

1957

Nový rok začal fujavicou, avšak zima bola mierna. V prvých dvoch mesiacoch zima sa zhoršila, nakoľko boli silné vetry. Behom mesiaca februára ešte trvala presvedčovacia akcia do družstva. Jarné práce sa začali 6. marca, najmä rozvážaním hnojiva. Dňa 19. marca započali sa prípravné práce volieb, ktoré trvajú až do 19. mája. Tieto prípravné práce javili sa predstavovaním a oboznamovaním kandidátov. Behom letných mesiacov sa počasie zhoršilo. Nastali veľké horúčnosti 30 – 35 stupňov. Zrážky neboli a prvé zrážky sa objavujú dňa 10 júla. Od 10. júla až do 20. júla bolo prevedené očkovanie proti obrne. Akcia je celoštátna. Štát na túto akciu vynaložil značný náklad, aby mohol pre túto akciu zadovážiť potrebné sérum.Finančné prostriedky tu nerozhodovali, išlo o to, aby sa zachránilo čím viacej detí. V tomto roku žatva sa už konala v družstve a preto všetky práce boli rýchle prekoanné, aby sa obilie mohlo dostať štátu.

1958

Rok sa začal z abnormálnym počasím. Po zime nebolo ani stopy. Nemrzlo, často boli dažde a v dôsledku toho boli i hodne blata, takže poľnohospodárske práce sa nedali vykonávať. Cez január a február zima bola veľmi rozmarná. Snehu bolo málo, mrazov tiež. Prevládali hlavne vetry, ktoré sa nekedy vystupňovali až do omrznutia. Dňa 8. marca bol zadržaný medzinárodný deň žien, kde sa oslavovala žena – matka. Bola to prvá oslava tohoto druhu a preto sa tešila veľkému záujmu. V máji boli veľké horúčavy. Dosiahli 36 stupňov Celzia a preto tabákové a paprikové priesady sa museli polievať. V dôsledku sucha v ovocí bolo veľmi málo úrody, preto, lebo vo vývoji ovocných kvetov nebola žiadna vlaha. V máji zase sa musel započať boj proti Mandelinke Zemiakovej, ktorá sa zase zjavila vo veľkej miere. Najlepší prostriedok je dinocit, zápach tejto chemikálie Mandelinka asi neznesie. V mesiaci júni teploty značne poklesly v apríli a v máji dažďov bolo veľmi málo. Do 27. júna vôbec nepršalo. V okopaninách preto bola úroda slabá. V prostriedku júla začali značné dažde a boli tiež veľké horúčavy.Žatva sa započala 15. júla. Plánovaná hektárová úroda sa nedosiahla pre značné sucho. V posledných mesiacoch v roku, počasie bolo veľmi dobré, bolo teplo a sucho, takže toto počasie pomohlo v úrode krmív, ktoré krmivá boli tiež veľmi vzácne.

1959

Začiatok roka bol pre poľnohospodárov mierny. V prvej polovici marca začínajú poľnohospodárske práce a činovníci družstva sa snažia, aby zadržali predpísané agrotechnické lehoty, ktoré sú zárukou dobrej úrody. V mesiaci júli okres navrhuje, aby družstvá nadviazali družbu s niektorými obcami na Morave. Táto družba má za výsledok, že sa môžu vymeniť skúsenosti a že môži sa vymeniť aj niektoré osvedčené plodiny. Lekár okresného ústavu v Seredi zistil, že tunajšie okolie je zamorené tuberkulózou a preto vyhlásil boj voči tejto nákazlivej chorobe. Boli zostavené súpisy chorých na tuberkulózu, ktorí museli sa dostaviť na prehlidadky rőentgenom a bolo zavedené liečenie každým možným spôsobom, aby táto nákazlivá choroba čo možno upadla do malej miery.Podľa názoru tohoto lekára dá sa táto choroba už liečiť, ak sa zbadá v zárodkoch.

1960

V mesiaci januári vstúpila do platnosti územná zmena. V zmysle tejto bola prevedená aj likvidácia Sereďského okresu. Obce, ktoré patrili do tohoto okresu boli rozdelené, do okresu Trnava, Nitra a Galanta. Obec Pusté Sady pripadla spolu aj zo Zemanskými Sadmi do okresu Galanta. Galanta ako okresné mesto nie je pre tunajšiu obec výhodné, preto, že je zlé spojenie, ktoré trvá veľmi dlho a tiež Galanta má maďarské obyvateľstvo, ktoré je vo väčšine a preto sa maďarská reč uprednostňuje, čo je na úkor slovenského obyvateľstva. Uvažovalo sa aj do príslušnosti okresu Nitra, abšak tieto úvahy padli a ostala Galanta. V mesiaci februári MNV prejednáva návrhy na zvýšenie dôchodkov. Vdovský dôchodok sa má zvýšiť na 420 Kčs, robotnícky dôchodok na 600 Kčs. Týmto opatrením sa pomohlo mnohým nemajetným občanom. Tohoto roku sa udeľovali odznaky materstva. Matky, ktoré mali viac detí dostali tieto odznaky, ktoré boli odmenou za materstvo. Poslanci, ktorí boli zvolení do obvodov mali podľa príslušného nariadenia skladať pred voličmi účty a takto poukázať na to, čo vykonali. Začiatkom marca začalo sa zo sejbou a prvý bol na rade jačmeň a potom nasledovali aj ostatné plodiny. V tomto roku sa propaguje výkup obilia pod heslom “Prvé obilie patrí štátu”. Prevádza sa ihneď i podmietka a sťahovanie slamy po kombajnoch, aby sa uvolnili pozemky pod podmietku. V mesiaci novembri sa zadržal mesiac priateľstva. Zahájenie boli spojené s programom. Tiež boli určení sčítací komisári, ktorí majú prevesť sčítanie ľudu akonáhle príde k tomu patričné vládne nariadenie. Bolo zavedené krupovanie svíň. Každý, kto zabíjal musel odovzdať krupon. V letných mesiacoch na základe nepravých správ prebehla v občianstve vlna vojnovej histérie a začalo sa rozprávať, že sa bude javiť nedostatok toho alebo onoho tovaru. Nákupy sa prevádzali vo veľkom merítku. A keďže ohrozovali tých, ktorí nemali možnosť nákupu, muselo sa tejto akcie aj čeliť.Dom osvety v Seredi, aby sa táto horúčka ukľudnila vydal dva letáky, v ktorých text citujeme pre budúcnosť, aby sa pamätalo čo čaká na panikárov:

“Poza humná, poza dvory, vláčia múku do komory, dobre sa má napomery, no na dnešok zuby cerí. Komôročku si zapĺňame, šak to nejak vydržíme, hladný škrečok do dvora, plná je už komora. V potuchline vrecká stáli, myšky múku ochutnali, a už škrečom ruky spína, múka z raži potuchlina.Múky dobrej dostač máme, kvalitnú ju predávame, tebe škrečok premilý, zásoby sa skazily.”

Druhý leták:
“Pozor na panikárov, kúpte, nebude. Nakrivo sa krútia osi osudu. Beta, tri krát beda zase nebude. Žiť v takýchto časoch nie je žiadny špás, kde len zohnať rýchlo tucet nočných váz. Kúpte všetko, tucty pasty na zuby, bubon, okuliare, truhly, otruby, videli ste niekedy ráfy od sudu? Radím vám len dobre, kúpte, nebudú. Sneh je ešte voľný, kúpte kým je čas, u holiča dostať ostrihaný vlas.Skúpte všetko, čo sa vám páči, lebo nebude, skúpte sprosté hlavy, skúpte ich, ani tieto nebudú.”

Táto akcia čiastočne pomohla aspoň tým, ktorí sú rozumní. Tí o veci uvažovali a skutočne prestali kupovať, nakoľko skúsili,že je to zbytočné hromadenie tovaru, ktoré nemá zmyslu.

1961

Rok sa začal zo zimou, ktorá cez mesiac január nepopustila. Príroda sa držala svojho a zima išla svojou začatou cestou, takže v prvých mesiacoch január, február, bola neúprosná. V mesiaci februári sa už vážne zapodieva MNV z úlohami sčítacích komisárov aby sčítanie bolo prevedené a aby sčítacie hárky, ktoré sú dosť komplikované boli dochvílne vyplnené. V mesiaci apríli sa odporúča, aby JRD dodržiavalo všetky agrotechnické lehoty, pre dosiahnutie lepšej úrody. V tomto roku má sa previesť žatva novým dvofázovým spôsobom. Má sa vynasnažiť, aby tento spôsob bol čím skorej prevedený. Žatevné a mlatebné práce boli na čas a ku spokojnosti každého prevedené, takže zakrátku dobu boli tieto vykonané. Zavádza sa v tomto roku systém zakálacích lístkov na druhá zabíjačku za podmienky, že žiadateľ nechová viac ošípaných ako jednu.Zakáľacím lístkom prišlo sa preto, nakoľko sa javil nedostatok masti a v socialistickom sektore má každý mať tejto potrebnej potraviny dostatok.

1962

Rok sa začal veľmi nepriaznivým počasím. Pršal dážď, bolo veľké blato. Mierne počasie trvalo však len v prvých dňoch januára a bol tu náznak, ako by toto počasie bolo už predzvesťou jara. Počasie sa však rychle schladilo, začalo slne mrznúť. Za mierneho počasia dalo sa pracovať, ale neskoršie pre veľké mrazy bolo to nemožné. Nedostatok uhlia je značný a preto je potrebné mnoho chodiť do Paty na Uhoľné sklady kým sa dostane uhlie. Ľudia nadávajú a hovoria, že by bolo účeľnejšie lístky na uhlie, ako toľko námahy podniknúť, pokiaľ sa uhlie dostane. Vzdor tomu, že zima bola tuhá snehu bolo veľmi málo, sankovať sa vôbec nedalo, lebo i sneh i ľad mal krátke trvanie. Začiatkom februára chrípková epidémia sa veľmi rozšírila. V dôsledku tohoto bolo potrebné urobiť protiopatrenia. V niektorých rodinách ležali celé rodiny, nemal im kto ani lieky podať. Lekári vôbec nestačili zmôcť tak značný počet chorých, preto sa obmedzili len na predpisovanie liekov. Celý zdravotný personál bol oprávnený predpisovať lieky, ba aj sanitné auto rozvážalo lieky chorým. Vzdor tomu, že sa chrípka rozmohla na chrípku nezomrel. V Prahe, Brne bol väčší počet takých, ktorí na chrípku zomreli. Najväčší počet zomrel v Poľsku behom 7 dní zomrelo 680 ľudí. Jaro začalo veľmi zle. Málo pršalo, dlho trvajúca zima zamedzovala v raste plodín. Je nutné poznamenať, že ešte aj v júni bolo treba vykurovať obytné miestnosti pre chladné počasie vonku. Po tom však prišlo leto, zasa veľké horúčosti 30 – 40 stupňov Celzia. Nepršalo úplne 3 mesiace. Bez vody všetko bolo malé, boli obavy, že úroda bude veľmi slabá. Je len samozrejme, že pri veľkých horúčnostiach a pri malých zrážkach doba žatvy veľmi sa priblížila. Vzdor tomu, že počasie bolo nepriaznivé, výnosy blo dobré, hlavne u jačmeňa. V tomto roku sa zaviedla novota, slama sa nedávala so kozlov ale prešovala sa do gbalov. Ovocia je nedostatok. Cez letné mesiace bolo ovcia dosť, neskôr však bolo už ovocia málo. Behom 15. augusta bola búrka, avšak pri tejto búrke dažďu bolo veľmi málo. V druhej polovici bola prevedená sbierka v prospech vojnou postihnutých Alžírčanov. Zbierali sa: peniaze, šatstvo a obuv. Zbierka sa odovzdala Okresnému úradu, ktorý potom odovzdal výsledok zbierky na patričné miesto. Dňa 16. augusta bola uverejnená vyhláška, ktorou sa upravujú zakáľačky a zavádza sa zase povinnosť odovzdať masť. Ľudia to prijali s porozumením, keďže nedostatok masti v poslednej dobe bol veľmi citeľný. Koncom septembra sa počasie úplne schladilo. Sú obavy, že pre skoré mrazy nebude možno previesť zber úrody a píde k väčším škodám. Veľká zimanastala už 1. decembra.Boli silné mrazy, ktoré vôbec cez celý december nepopustili. Ľudia sa snažili zadovážiť si kurivo, aby na prípad zimných mesiacov boli dostatočne zabezpečení kurivom.

1963

Cez mesiac január a február bolo počasie veľmi chladné. Takú zimu už nebolo dlho pamätať, aká sa objavila v tomto roku. Záhada tejto zimy spočívala aj v tom, že začalo mrznúť 1. decembra, čo trvalo až do konca februára. Snehu napadlo veľmi mnoho a často. Sneh bol trvanlivý. Cez zimu sa práce nemohli vykonávať pre veľkú zimu. Zima povolila až 1. marca. V niektorých dňoch januára a februára dosahovala zima až 20 stupňov Celzia, čo mnohí ľudia považovali za také vysoké, že to už nebolo dávno. Začiakom marca nastal pomalý odmek. Ale pretože bolo snehu veľmi mnoho, hromadila sa voda v každom kúte. Veľká voda prišla od Dubníka, takže potok Jác bol plný. Mesiac marec bol tiež veľmi studený. Treba zaznamenať, že 23. marca bola ešte veľká zima. Dňa 22. marca pršalo celý deň, takže stúpala voda vo všetkých potokoch a riekach. Mesiac apríl bol studený, takže bolo treba prikurovať. Oslavy 1. mája sa oslavovali v Seredi. Začiatkom mája sa dstavili hrozné mrazy. Hrozno zmrzlo. Mrazy boli tak silné, že aj staré vinné korene zvané longoše úplne pomrzli a na mnohých miestakch keď aj tieto mali tlsté drevo bolo to treba vypíliť, keďže v dôsledku mrazu sa stali neúodnými. Začiatkom mája prišli dažde, ktoré boli veľmi užitočné, pričom však noci boli veľmi chladné. Uhoľné sklady v Pate chopili sa akcie rozvážať uhlie podľa domových čísiel. Každá domácnosť dostala 15 až 18 q uhlia, čím sa dosiahli, že netreba obťažovať uhoľné sklady. Má sa za to, že do zimy dostane každý predpísané množstvo uhlia a nebudú sťažnosti na nedostatoko uhlia. Veľké zimy poškodili siatiny. Preto sa muselo pristúpiť k náhradnému siatiu jačmeňa aby nezostali pozemky na úhor. Dňa 14. júna bol prvý výdatný dážď, ktorý bos spojený aj z burkou. Krátku dobu padal aj ľadovec. Preteže tento bol spojený s dažďom neuškodil. Mesiac máj a jún boi bohaté na rôzne choroby, značný počet občanov musel hľadať lekársku pomoc. Cez júl sa vystupňovali horúčavy 23 až 30 stupňov. Žatva sa začala až 14. júla. V žatevných prácach sa treba pousilovať, aby obilie prišlo čím skorej do skladov.V dôsledku dažďov aj okopaniny sa zlepšili a dosahovali dobrú úrodu, výnosy koreninovej papriky sa tiež zlepšili, v čom je záruka, že JRD splní svoje plánované finančné úlohy.

1964

Mesiac január bol studený. Denne mrzlo, snehu však bolo veľmi málo. V niektorých dňoch zima bola veľmi mierna. Koncom januára sa celkom oteplilo, takže bola nádej, že v dôsledku tohoto oteplenia poľnohospodárske práce dajú sa prevádzať. Marec na začiatku bol studený, pretosa len najnutnejšie poľné práce dali vykonávať. V druhej polovici marca sa začali prípravy na voľby. Počasie začiatkom apríla bolo chladné. Slnko slabo hrialo, čo je na úkor poľnohospodárskych prác. Koncom apríla sa už horúčkovite prevádzali prípravy na voľby. Celý mesiac bol zaplnený len týmito prípravami o voľby. Aj na obilniny malo teplo svoje účinky, avšak v miere malej, kakoľko nedostatok vlahy ani tepla už sa nedal ničím nahradiť a miseli sa obilniny prijať v takom rozsahu v akom boli. Cez mesiac máj sa veľmi rozmohli na zamiakoch zase Mandelinky, bolo treba proti týmto húževnate bojovať. Na kukuriciach sa zjavil neznámy červ, ktorý túto požieral. Kukurica uvedla a ostala riedka. Tento červ sa ničil posypaním umelého hnojiva. V tomto roku sa nemohol zadržať starý zvyk, že sa žatva počne na Petra – Pavla. Pre nepriaznivé počasie začiatok žatvy sa oddálil na 10 dní. V druhej polovici júla a augusta sa počasie zmenilo. Často pršalo, toto poslúžilo okopaninám, ovociu, kukurice a hroznu. Paprike koreninovej sa dala očakávať v dôsledku tohoto počasia zlepšená úroda. Pro dobrom počasí koreninová paproka nahradí značnú čiastku plánovaných a rozpočtovaných obnosov pre JRD.Podľa týchto zvýšených výnosov sa potom upravuje pracovná jednotka a doplatok na pracovnú jednotku družstevníkov, ktoré príjmy u družstevníkov z roka na rok sa zvyšujú.

1965

V tomto roku bola dlhá zima, krátke jaro, dlho trvajúcimi daždy. Pršalo 90 dní. Nebolo pamäti, aby takú dlhú dobu pršalo ako teraz. V dôsledku dažďov poľnohospodárske práce sa značne oneskorili. Z dažďov nastali povodne a i keď sa to obecného meradla netýka, je potrebné spomenúť, že Dunaj pretrhol hrádze, Čicov, Patince. Mnohé dediny museli evakuovať a vynaložilos a značných námah, pokiaľ sa toto pretrhnuté miesto vedelo ucpať. Leto bolo chladné. Žatvy pre dažde sa tiež oneskorili v obilninách úroda bola slabá, naproti tomu u okopanín to bolo lepšie. Hrozno malo slabú úrodu. Pre spomenuté dažde značne sa vyskytla pernospóra, ktorá veľmi poškodila vinohrady i keď bolo zavedené ochranné striekanie. I v ovocí bola slabá úroda a ovocie ktoré sa urodilo bolo napadnuté červami a iným hmyzom, čo sa tiež pripisuje dáždivému počasiu. Stavebný ruch i v tomto roku sa rozšíril a povstalo niekoľko nových domčekov takže sa obec zväčšila. Jeseň trvala veľmi dlho, lístie opadlo veľmi neskoro. Zásobovanie tak potravinami ako uhlím bolo plynulé, nebolo žiadných nedostatkov. Kukurica sa lámala oneskorene vďaka však ženám, pracovníčkam družstva, do silných mrazov bola kukurica uskadnená. Cez november veľmi sa rozšírila chrípka. Boli však zavčasu učinené opatrenia aby sa chrípka nerozšírila. Oberačky trvali dosť dlho. Odpredaj hrozien bol veľmi priaznivý, za 1 kg hrozien na víno sa platilo 9,60 Kčs. Druhá polovica novembra už bola veľmi studená. Nastali už silné mraze.Vianoce toho roku boli na blate, Vianočný trh bol bohatý. Ryby a iné potravné články sa dali zakúpiť.

1966

Nový rok sa začal slenčným a pekným počasím. Počasie bolo spojené mnohými dažďami ktoré však zaťažili poľnohospodárske práce. V dôsledku dažďov rástli okopaniny, avšak rástla aj zelina, ktorú bolo treba okopávaním odstrániť. Žatevné obdobie bolo veľmi zlé. Každý druhý deň prší, obilie je mokré a preto ho treba vysúšať. V jarných mesiacoch sa rozprúdila akcia výzdoba dediny a na uliciach sa objavujú kvetinové záhony. Bolo zriadené zdravotné stredisko v Śoporni na ktorom zdravotnom stredisku ordinuje i detský lekár, ku ktorému patrí aj naša obec a matky z deťmi musia cestovať k tomuto detskému lekárovi. Cez jarné mesiace v dôsledku silných dažďov bolo značné množstvo zeleniny. Každý zelovoc je plný zo zeleninou, čo značí, že úroda bola nadpriemer. V ovocí bola tiež úroda dobrá, ale daždivé počasie úrode hrozien nijako nepospelo. Dňa 20. augusta odpoludia bola prietrž mračien. Ulice boli plné vody, takže potok Jác sa zase rozvodnil a silným prúdom tiekol svojou cestou.Daždivé počasie trvalo počas celého roku, takže práce okolo hrozien, paprík a kukurice sa značne oneskorili a pre daždivé počasie bolo umenie tieto plodiny z poľa zobrať.

1967

Záznam z tohto roku chýba.

1968

Začiatkom roku bola veľká zima. Dňa 12. januára dosiazla zima svoj vrchol. Bolo mnoho snehu, miestami boli snehové záveje, ktoré veľmi zaťažovali dopravu. Pretože Pata bola pod tlakom snehových závejov autobus k nám premával priamo zo Seredi. Pre snehové kalamity niektoré autobusové spoje aj vypadli. Snehové pluhy odpratávali sneh. Veľmi ťažká bola situácia v okrese Trnava, kde museli pomáhať aj vojáci nakoľko bolo tam zaviatych mnoho áut, v ktorých boli aj deti. Zvláštne je, že zo dňa na deň sa počasie otepľovalo. Množstvo snehu zmizlo, avšak vody bolo málo. V prvej polovici februára počasie bolo celkom teplé a malo náznak jarného počasia. V druhej polovici februára už sa začali poľnohospodárske práce v plnom prúde najmä začali sa štepiť vinohrady, ktoré v poslednej dobe sú štepené samými jemnými odrodami a takto sa dosahuje aj kvalita vína. Marec už bol chladný a studený. Zrážok bolo veľmi málo. Posledné dni marcové sa oteplilo avšak nedostatok dažďovbol slabý. Jarné práce pokračujú riadnym tempom. Mesiac máj bol veľmi studený pre poľnohospodárske práce nevhodný. Máj bol priazdnivý a až okolo 20. mája sa začala sadiť koreninová paprika. Za celé letné obdobie pršalo len 3 krát, čo bolo na úrodu veľmi málo. Naproti tomu na okolí boli búrky a silné dažde spojené s ľadovcom, takže takýto ľadovec postihol aj šintavský chotár a narobli veľké škody. V dobe kvetenstva ovocných stromov bola veľká zima, mrzlo ovocie na kvete, bude slabá úroda. V letných mesiacoch horúčavy boli veľmi silné. Niektoré dni sa nameralo až 36 stupňov. Vo vinohradoch sa ukazuje úroda dobrá, mnohosľubná, ak ešte nepríde po zber úrody nejaká pohroma. Žatevné práce sa začali začiatkom júla. V tomto roku prebiehali svoím tempom, takže z úrody mohol byť každý spokojný. Od 1. decembra začala sa zima. Javí sa zase nedostatok uhlia. Cukrová kambaň bola predĺžená až do 1. janura v sereďskom cukrovare, čo je dôkazom dobrej úrody cukrovej repy.Rok 1968 po každej stránke vyhovoval a iste by bolo priateľné, kedy každý rok sa vyrovnal roku 1968.

1969

Behom tohoto roku sa odstránili všetkie prekážky, ktoré sa stavali proti uskutočneniu budovania kostola. Konečne za súhlasu všetkých občanov určilo sa miesto pre kostol na dolnej Pažiti. Kostol sa bude stavať zo zbierok občanov a jeho výstavba bude stáť 1 000 000 Kčs. K čomu ešte pristúpia náklady, ktoré budú mimo stabvy. Základy sú už v zemi. Behom roku bola rožšírená aj elektrická sieť na tie miesta obce, kde nebola elektika zavdená. Zavedenie tejto elektriky si vyžiadalo nákladu 125 000 Kčs. JRD hospodárilo v tomto roku dobre. Najviac výnosu priniesla paprika a tiež pšenica. Pšenica dala výnos z 1 ha 38 q a jačmeň 40 q. Boli vyplatené pre členov JRD odmeny. Koncom roku však dostal ešte každá z odmeny 30 % ako prémiu. Vo vinohradoch bola bohatá úroda. Na takú bohatú úrodu sa už roky nikto nepamätá. Hrozná sa dodávali Vinárskym závodom v Seredi a družstvo získalo z odpredaja hrozien 800 000 Kčs. V tomto roku JRD zaviedlo novotu, a to v tom smysle, že sušilo koreninovú papriku samo JRD a takúto paprikovú sušinu dodávalo potpm do paprikárne v Pate. Celoročný obrat v JRD dosiahol za rok 1969 9 000 000 Kčs. Treba doplniť ešte niektoré údaje, ktoré majú význam pre obec. Dom vedľa Šlahorov je chránený pamiatkovým úradom na tom podklade, že bola tu zemanská kúria, takzvaný kaštieľ, ktorý obývala grófska rodina. Pretože tu boli dve grófske rodiny, ďalšia grófska rodina obývala zemanskú kúriu, tiež kaštieľ na ktorom mieste býva teraz rodina Horňáková. Začiatky JRD boli ťažké. Zamestnanci ONV chodili presviečať tunajších občanov, aby vstúpili do JRD. JRD bolo hneď celoobecné, v obci sa nachodí ešte 5 súkromníkov, ktorí majú rozlohu pozemkov do 5 Ha. Predsedom JRD stal sa Jozef Rajčo, ktorý i z ďalšími spolupracovníkmi sa chopil vedenia JRD, aby toto finančne prosperovalo čo najlepšie. V roku 1967 sa vybudovala cesta k cintorínu čo podniklo JRD a táto cesta si vyžiadala nákladu 250 000 Kčs. Cesta je bezprašná. V roku 1964 sa staval MNV a ako je už spomenuté, výzdobu chodby previedol miestny rodák Ján Čirka, ktorý navštevuje školu pre akademického maliara. Táto výzdoba je veľmi vkusne prevedená a je treba poznamenať, že Čirka to všetko previdol barvou a zo štetcom. Čakáreň pre autobusy bola postavená v roku 1962 a ešte i dodnes je zachovaná, takže sa nenašiel žiaden, ktorý by nerešpektoval záujmy občanov a čakárnu poškodil. Je žiaduce spomenúť, že pri miestnom mlyne sa nachodí studňa, ktorá poskytuje veľmi dobuú pitnú vodu. Studňa má tak bohaté stoky, že voda sa nemohla upotrebiť a aby sa predišlo k prípadnému poškodeniu vodou i keď voda bola pitná, musela byť studňa kameňom a hlinou zahádzaná, aby takto stoky nevydávali vodu, ktorá nemohla upoterbiť.Utrpela sa škoda. Nebolo však iného východiska ako kameňom a hlinou ucpať stoky, ktoré vydávali nadbytočnú vodu.

Práce na výstavbe kostola pokračujú dobre a podľa plánu. Murárska práca je hotová a steny sú vyzdvihnuté až po strechu. Na rok 1971 ostáva zakryť stavbu plochou strechou a budú sa dokončievať ďalšie zaplánované práce, ktoré boli dané do plánu a tieto sa aj podľa plánu budú plniť. Vodovod sa plánuje na 1. polrok 1971. Predpráce na ukončení vodovodu sú už v prúde. Potrebné potrubie je dodané, treba len vyčkať, pokiaľ sa počasie oteplí, aby sa mohlo pokračovať podzemnými prácami. JRD miestnym akademickým maliarom dalo ozdobiť sušičku a sýpku. Na týchto dvoch objektoch sú pekné obrazy ovocia, ktoré pochádzajú z vlastnej kompozície akademického maliara Čirku. Dňa 1. júla 1970 v obci sa stal skutok, na ktorý sa už dlhú dobu čakalo, aby mohol byť tento prevedený. Bola založená TJ Družstevník Pusté Sady. Je to prvý raz v histórii obce, že táto vec sa uskutočnila. O toto sa najviac pričinil Silvester Štipák, traktorista na JRD a Vladimír Polák, ktorí neľutovali žiadnej námahy, len aby bola Jednota založená. Začiatky tejto jednoty boli veľmi ťažké, a to hlavne preto, že písomné práce jednoty ako aj organizačné veci nemal kto vybavovať. Pretože nebolo hybnej páky na tieho úlohy, prvé tri zápasy sa prehrali kontumačne, čo bolo na úkor jednoty. Na konci roku 1970, keď sa súťaž skončila, Jednota sa dostala na 10. miesto. Nateraz má Jednota 12 hráčov. Futbaisti majú výstroj v hodnote 9000 Kčs. MNV poskytol na tento účel finančnú pomoc 10 000 Kčs. 5000 Kčs na zakúpenie výstroje a 5000 Kčs na budovanie ihriska.JRD dalo pomoc v podobe potrebných prác na úpravu ihriska, avšak pritom poskytli finančnú pomoc 1000 Kčs.

Behom roku 1970 zomrelo 14 občanov, čo v prirovnaní z inými rokmi je dvojnásobok, keď je počet mŕtvych 6 až 7. Veľký počet zomrelých nastal vo väčšine v dôsledku infarktu. Ročný prírastok je 10 detí, čo je bežné a nie je pri tomto nič zvláštne. Imigrácia nie je žiadna, nakoľko každý sa snaží vystaviť si dom, žiada o stavebný pozemok a potom sa už v obci trvalo usadí. Je potrebné upraviť cesty a chodníky. K tomuto sa však prikročí až po skončení vodovodu, nakoľko by aj tak nastala pre zavedenie tohoto porucha. Cesta v dedine uličke lúka dostane tiež generálnu opravu ale až po zhotovení vodovodu a tiež sa budú realizovať v tejto štvrti aj chodníky. Prevedenie sčitania ľudu sa javilo v týchto číslach: Na trvalý pobyt je prihlásených 719 občanov, z toho 359 žien a 360 mužov. Na prechodný pobyt sa prihlásili traja občania. Bytových jednotiek je v obci 182. Za posledný rok 1970 bolo ukončených 9 novostavieb, avšak rozostavaných je 13 bytových jednotiek. Počet áut v obci je 15. Počet motoriek 30. V posledných rokoch vystavené byty sú už komfortne vybavené a je aj postarané o všekto, čo dnešný moderný byt potrebuje. Po celej dedine bolo zavedené výbojkové osvetlenie, kde je celkove 37 svetelných bodov. V tomto roku JRD dosiahlo ďalší bod v sútaži najkrajší hospodársky dvor v okrese, získali druhú cenu. Súťažná komisia mala veľmi prísne kritériá, takže mohlo to snáď byť aj lepšie. JRD malo najlepšiu úrodu v koreninovej paprike a hrozne. Majú už úplne hotovú sušičku, ktorú dodali z Jugoslávie, ktorá vyvíja takú značnú kapacitu, že sušili aj pre susedné obce koreninovú papriku dovážali na sušenie až z Váhoviec. JRD započalo s výstavbou savého zariadenia pumpy na elektrický pohon a plánuje sa na vydaní nafty pre celé Pusté Sady. Naftu môžu použiť všetci občania.Práce tohoto rozvodu boli ukončené v roku 1970 na 90%, takže naftu môže už čerpať celá obec. JRD rozmnožilo strojový park tým, že zakúpili dva nové traktory, ktoré vyhovujú už všetkým kladeným požiadavkám.

Ku koncu roku bolo organizovaných KSS 11 členov starých, zaregistrovaných, ktorí tu bývajú. Je však ešte 14 občanov, ktorí sú strannmi, ale sú vedení v iných organizáciách, hlavne tam, kde pracujú. Toto boli úlohy, ktoré sme splnili v roku 1970. Máme na rok 1971 10 akcii, ktoré mienime ukončiť a týmito akciami zase prispejeme k okrášleniu obce, ako aj k zvýšeniu životnej úrovne jednotlivých občanov. V materiáloch obecnej kroniky doteraz nebola venovaná stať a rozbor, ktorý v Pustých Sadoch bol a sa nosil aj dnes sa ešte vyskytuje ojedinelý prípad, že pri slávnostiach najmä ženy vytiahnu zo svojich skrýš kroj, ako sa obliekali volakedy.Bohužial o krojoch mužského pohlavia nieje žiadnej stopy. Vo fotomontážnej časti kroniky na dvoch miestach vidieť ukážku krojov. Je tam viac – 4 zábery z krojov, ktoré nosili ženy a 4 zábery zo starších dôb, nakoľko však chceme pre budúce generácie zachovať i popis týchto krojov, preto ho dodatočne do kroniky uvádzame.

U žien musíme rozlišovať dvoje oblečenie. Jedno u mladších a ďalšie u starších. V každom veku sa nosili čižmy s vysokými sárami, ktoré v začiatku boli aj vyzdobené výšivkou. Staršie ženy mali na hlave ručníky biele. Potom čierne jupky – kacabajky, nakoľko spodných sukien nechýbala ani škrobnica. Vrchná sukňa potom bola z tej istej látky, ako bola jupka a kacabajka. Ženy v mladšom veku mali tiež čižmy niekoľko sukien. Vrchná sukňa bola z tmavej látky (glot alebo delín), potom boli rukávce, ktoré mali široké rukávy, na krku končili takzvaným krézlom, ktorý bol z čipiek alebo inej ozdobnej krajky. Na sukniach bola obyčajná čierna košeľa, ktorá bola tiež glotová, saténová, alebo aj hadbábna (hodvábna). Je treba poznamenať, že i v tomto obliekaní sa prejavovalo úsporné opatrenie. Vrchná sukňa mala len zadnú časť z jemnej latky a predná časť bola nahradená látkou menej cennou, aby sa na šatstve ušetrilo. Kroj bol veľmi slušný, že boli v tom umelkyňe, pretekali sa a snažili, aby ich kroj bol najpeknejší a najvýraznejší. Je škoda, že modernizmus tento kroj úplne vytlačil a len v ojedinelých prípadoch sa vracajú ku krojom. Niektoré staršie ženy nosia ešte kroj, ale tento kroj je už tiež zostavovaný podľa tmavých bariev. V zimnom počasí proti zime sa chránili ručníkmi na pleciach, alebo ručníkmi – vlnákmi, ktoré zakryli celú vrchnú časť ľudského tela. Tieto ručníky sa v predu zapínali špendlíkmi – zicherkami. Fo fotomontáži z roku 1930 máme 2 zábery krojov. Je to mladá nevesta a ženích, snažíme sa aj tieto popísať. Ženích mal čižmy, rajdky, kabát na kabáte, perko a bielu košeľu. Nevesta čižmy, niekoľko sukien, vrchná bola už z jemnej látky. Zástera z čiernej jemnej látky a širokými čipkami na spodku opatrená. Rukávce, hlavne rukávy boli vyzdobené a pod krkom golier bol tiež bohatý na krajky a v predu sa končila široká stuha. Nevesta nosila partu, ktorá bola zhotovená z barevných skliečok, ktoré boli prišité na látke a tak ozbobovali hlavu nevesty. Vlasy boli upravené na spôsob uhladenia, čo sa ľudove volalo vylisky. U nevesty je už stopa modernizmu, že nevesta nesie kyticu kvetov, čo pred tým bývalo nezvyklé. Posledný záber nám prestavuje, ako ľudia bývali v rokoch 1920 a 1930. Budovy chudobné, večšinu z dreva a kryté slamou, pred budovou je matka z dieťaťom. Toto nám pripomína, aká bola ťažká doba, nakoľko aj jej oblek je veľmi z chudobného materiálu, iste na lepšie niečo v rodine nevystalo. Je bosá a asi je to jej pracovné oblečenie, ktoré sa užívalo pri každodennej práci a iste nevyžadovalo veľkých nákladov, lebo sa toto zhotovovalo z najlacnejších pracích látok, ktoré pri práci veľmi často zašpinili. Budúce generácie budú si asi ťažko vedieť predstaviť, akým vývojom musel prejsť terajší kroj, pokiaľ sa dostal do dnešných medzí a koľají. Bolo by len účelné zachvať niektoré tieto kroje, aby to, čo je na zábere a napísané ozrejmilo predstavivosť tých, ktorí už nebudú mať možnosť vidieť originálny kroj obce.