Miestny odbor Matice slovenskej v Pustých Sadoch bol založený dňa 19.7.2011. Zakladateľmi miestneho odboru boli speváci speváckej skupiny pôsobiacej v Pustých Sadoch, ktorí vystupujú na obecných podujatiach a na požiadanie aj v okolitých obciach. Z toho dôvodu činnosť sa koncentrovala na nácvik ľudových piesní (minimálne raz týždenne) a ich interpretáciu na rôznych podujatiach.

Z matičných podujatí sa spevácka skupina zúčastnila na prehliadke folklórnych súborov v Hájskom a na Vianočných trhoch v Galante. Okrem toho sa tiež zúčastnila na podujatiach organizovaných Jednotou dôchodcov v Galante, v Gáni, v Bábe, v Hornej Lehote a v Pate ako aj na obecných akciách uskutočnených v Pustých Sadoch a Zemianskych Sadoch.

V spolupráci s klubom Jednoty dôchodcov a obecným úradom v Pustých Sadoch boli organizované tiež autobusové zájazdy na prehliadku folklórnych súborov na folklórnom festivale na Myjave.

Dňa 20.júla Miestny odbor MS v spolupráci s obecným úradom a pod záštitou TTSK usporiadal v Pustých Sadoch pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv.Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice slovenskej folklórne slávnosti za účasti 9 folklórnych súborov. .

Zámery činnosti na roky 2013 a 2014

  • Skvalitnenie speváckeho súboru čo do prejavu a vybavenie súboru tradičnými miestnymi krojmi a verejné vystupovanie na podujatiach organizovaných Maticou slovenskou, samosprávami obcí a ďalšími subjektmi v regióne.
  • Zorganizovanie vydávania miestnych matičných novín (občasníka) obsahovo naviazaného na Slovenské národné noviny.
    Propagácia Slovenských národných novín a získavanie ich odberateľov.
  • Vytváranie obecnej národnej knižnice pri Obecnom úrade, aby sa vytvorili podmienky na propagáciu a čítanie Maticou slovenskou vydávaných knižničných diel.
  • Propagácia činnosti a akcií Matice slovenskej medzi obyvateľmi obce a pôsobenie na prehlbovanie národného povedomia a vlastenectva. Získavanie nových členov Matice slovenskej, ktorí obohatia jej činnosť o nové aktivity.
  • Ďalšie aktivity podľa záujmu členov Miestneho odboru MS v Pustých Sadoch.