VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch

Obec Pusté Sady zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Pusté Sady o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Pusté Sady o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch – úplné znenie (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 obce Pusté Sady o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch (.pdf)

VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2022 zo dňa 7.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (ďalej len „nariadenie“).

Obec Pusté Sady nariadením ustanovuje podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v bytoch vo vlastníctve obce  postavených s podporou štátu v rozsahu určenia:

 1. nájomných bytov určených na sociálne bývanie,
 2. žiadateľa o sociálne bývanie,
 3. podmienok pre zaradenie žiadateľa do zoznamu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
 4. postupu a spôsobu prideľovania nájomných bytov na sociálne bývanie,
 5. spôsobu výberu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
 6. okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvodov hodných osobitného zreteľa.

VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu – úplné znenie (.pdf)

Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2022 zo dňa 7.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (ďalej len „nariadenie“).

Obec Pusté Sady nariadením ustanovuje podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v bytoch vo vlastníctve obce  postavených s podporou štátu v rozsahu určenia:

 1. nájomných bytov určených na sociálne bývanie,
 2. žiadateľa o sociálne bývanie,
 3. podmienok pre zaradenie žiadateľa do zoznamu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
 4. postupu a spôsobu prideľovania nájomných bytov na sociálne bývanie,
 5. spôsobu výberu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
 6. okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska

Obec Pusté Sady v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Pusté Sady.

VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska – úplné znenie (.pdf)