Výročná správa obce Pusté Sady za rok 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje Výročnú správu obce za rok 2021 zostavená podľa §22b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Výročná správa obce Pusté Sady za rok 2021 – úplné znenie (.pdf)