Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2023
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2023 v EUR
 3. Príjmy – Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v EUR
 4. Výdavky – Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2023 (.pdf)

 

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady na rokovanie Obecného zastupiteľstva.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Záverečného účtu je do 10.06.2024. Pripomienkovanie je možné vykonať:

 • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
 • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023 (.pdf)

 

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2022 v EUR
 3. Príjmy
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR
 4. Výdavky
  1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
 14. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2022 (.pdf) 

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2023:

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022 (.pdf)

 

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2021 v EUR
 3. Príjmy
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR
 4. Výdavky
  1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet obce Pusté Sady a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 (.pdf)