VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (.pdf)