Naša materská škola sa v zameriava na environmentálnu výchovu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Denné činnosti usporadúvame tak, aby život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a príťažlivý. Ide nám o vytvorenie podmienok pre zdravý psychický, fyzický, sociálny a estetický rozvoj detí. V maximálnej miere využívame pohybové aktivity, či už v priestoroch materskej školy, školského dvora, športového areálu obce ale i blízkeho okolia, ktoré sa nám priam ponúka na realizáciu našich zámerov a predstáv.

Prekrásna okolitá príroda je pre deti zdrojom oddychu, pokoja, pohybového vyžitia i poznávania rastlinnej a živočíšnej ríše. Do environmentálneho programu sú zapojení zamestnanci MŠ, deti, rodičia a v konečnom dôsledku i okolitá komunita. Viaceré projekty do ktorých je materská škola zapojená majú podporný charakter pre naše aktivity.  Napríklad:

  • RECYKLOHRY
  • INSA- zbieram baterky
  • ŠKOLSKÉ OVOCIE

Ďalšie projekty a aktivity, ktoré podporujú všestranný rozvoj detí predškolského veku:

  • Farebný svet na papieri
  • Elektronizácia vzdelávacieho systému v regionálnom škostve
  • Zelený svet – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
  • Žitnoostrovské pastelky
  • Tento strom sa mi páči – Dom matice slovenskej Galanta
  • Fragment – aktívna spolupráca s vydavateľstvom

Víziou našej materskej školy je napomáhať k zlepšeniu životného prostredia práve v dôsledku životného štýlu a celkového prístupu súčasnej generácie k prírode ako takej. Našim zámerom je bližšie deti oboznámiť s nevyhnutnosťou separácie odpadu, šetrenia vody a elektrickej energie. Prebúdzať v nich zmysel pre starostlivosť o životné prostredie a úpravu okolia školy i domova. Toto všetko realizujeme prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne, v prírodnom prostredí.

V oblasti environmentálneho pôsobenia na deti ďalej organizujeme tematické vychádzky do okolitej prírody, tiež ekohry pri príležitosti Dňa Zeme, Dňa jablka, Dňa vody, MDD. K základným myšlienkam a princípom ekologického a environmentálneho pôsobenia na deti patrí nevyhnutnosť rozšíriť spoluprácu s rodičmi a zapájať ich do spoločných aktivít a tak obojstranne pozitívne pôsobiť na rozvoj osobností detí v tejto oblasti. Pri spomínaných zámeroch našej materskej školy ďalej považujeme za pozitívne – aktívnu podporu zriaďovateľa pri úprave zelene a údržbe športovo-relaxačného náradia v areáli MŠ.

Spoluprácou s okolitou komunitou sa chceme podieľať na zlepšení miestneho životného prostredia a to všetko za účasti našich najmenších, našich detí. Aktivitami a vynaloženou snahou sa pokúšame aspoň čiastočne pretvárať životné prostredie v prospech spoločnosti. Neodmysliteľnou súčasťou pri realizácii našich cieľov je vytvorenie pokojnej atmosféry založenej na tvorivo-humanistických princípoch a poskytovanie kvalitnej inštitucionálnej výchovy všetkým deťom nezávisle od sociálneho postavenia rodín.