Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2018 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby pre rok 2018
  6. Plán kultúrno – spoločenksých akcií pre rok 2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)