Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
 10. Diskusia
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia za mesiac august 2022
 8. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku, pán Hájnik s manželkou
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júla 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Interpelácia poslancov
 4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ v Pustých Sadoch pre volebné obdobie 2022 – 2026
 5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.06.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. júna 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2021
 6. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 7. Investičná výstavba 2022
 8. Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022 a zapojenie rezervného fondu
 9. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu
 10. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Pusté Sady
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, pani Janečková
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.06.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.03.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úprava rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Čítať ďalej