Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júla 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Interpelácia poslancov
 4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ v Pustých Sadoch pre volebné obdobie 2022 – 2026
 5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.07.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.06.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. júna 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2021
 6. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 7. Investičná výstavba 2022
 8. Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022 a zapojenie rezervného fondu
 9. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu
 10. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Pusté Sady
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, pani Janečková
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.06.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.03.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úprava rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2020
 7. Investičná výstavba 2021
 8. Schválenie VZN obce Pusté Sady
 9. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022
 10. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva a schvaľuje starosta obce rozpočtovými opatreniami
 11. Výpožička kaplnky vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Pusté Sady
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021 (.pdf)