Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2020 o 16:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020
 7. Investičná výstavba v roku 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2020 (.pdf)

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.03.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2020 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2020
 7. Plán kultúrno – spoločenských akcií
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.03.2020 (.pdf)

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.12.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2019 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2020
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.12.2019 (.pdf)

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2019 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba
 7. Základná škola, Materská škola -informácia o začiatku školského roka
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019 (.pdf)

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.06.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. júna 2019 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2018
 7. Investičná výstavba
 8. Správa riaditeľky ZŠ a MŠ Pusté Sady
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.06.2019 (.pdf)