Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.06.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 2023 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022
 7. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pusté Sady na roky 2023 – 2030
 8. Rozpočtové opatrenia 1/2023
 9. Investičná výstavba – projekty 2023
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.06.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 7. marca 2023 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenia 12/2022
 7. Investičná výstavba 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2021
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2023
 8. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2023
 9. Žiadosť o finančný príspevok ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch
 10. Prevod pozemku vo vlastníctve obce na Zdenka Hájnika a manž. Tatianu
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2022 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
 10. Diskusia
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 15.11.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia za mesiac august 2022
 8. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku, pán Hájnik s manželkou
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022 (.pdf)

Čítať ďalej