VZN 1/2018 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2019

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2018 pre rok 2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

VZN č. 1/2018 o dani z nehuteľnosti pre rok 2019 (.pdf)