VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady pre rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie.

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku pre rok 2019 (.pdf)