Informácia o začatí správneho konania – Obec Šalgočka

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: O b e c    P u s t é   S a d  y
Číslo spisu: 482019
Dátum podania 15.03.19
Žiadateľ: Obec Šalgočka, Šalgočka 135
Predmet konania: Výrub 8 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
  3. Zápisnica
  4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 93/1, katastrálne územie  Šalgočka 
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na budovu obecného úradu, kultúrneho domu a miestneho vodovodu
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

22.03.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obecpustesady@mail.t-com.sk