Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci”, ktoré prebehlo 28. februára 2020.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci” (.pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania – Kazimír Vaško

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 42/2020
Dátum podania 18.02.20
Žiadateľ: Kazimír Vaško, 925 54  Pusté Sady č. 196
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 1023/3, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – zlý zdravotný stav
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

25.02.2020

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk

Oznámenie o začatí správneho konania – Mário Valenta

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 43/2020
Dátum podania 18.02.20
Žiadateľ: Mário Valenta, Čajkovského 15, 949 11 Nitra
Predmet konania: Výrub 2 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 298/1, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, konáre zasahujú do elektrického vedenia                   
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

25.02.2020

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,   obecpustesady@mail.t-com.sk

Oznámenie o začatí správneho konania – Anna Stanková

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 44/2020
Dátum podania 18.02.20
Žiadateľ: Anna Stanková, 925 54  Pusté Sady č. 201
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 1056/1, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv dreviny na spevnené plochy, statiku stavby koreňovým systémom, ohrozuje nehnuteľnosti v blízkom okolí
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

18.02.2020

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obecpustesady@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci”.

Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha a nádvorie).

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 975,34 Eur.

Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2020 12:00.

Ponuku je potrebné zaslať v písomnej forme poštovou prepravou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska v obci“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

Termín otvárania ponúk: 28.02.2020 10:00

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci – kompletné znenie (.pdf)

Výkaz – výmer (.pdf)
Zmluva o dielo – vzor (.pdf)
Návrh na plnenie kritérií (.pdf)
Obrazová príloha – herné prvky – vzor (.pdf)