Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 (.pdf)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 62,75 %. Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu (platná od 01.03.2024 do 28.02.2025): 11,00 €

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Ján Forro

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 01. 02. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v katastrálnom území Pusté Sady, parcela registra „ C“ č.153/3.

Žiadateľ: Ján Forro, č. d. 162, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia, koreňová sústava narúša statiku rodinného domu a bráni výstavbe nového oplotenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 08.02.2024.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Ján Forro (.pdf)

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách v katastrálnom území Pusté Sady, Obec Pusté Sady, okres Galanta, kraj Trnavský, z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pretože je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady (.pdf)

Príloha – Grafické znázornenie obvodu pozemkových úprav (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Šalgočka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks ihličnatých stromov, 9 ks listnatých stromov a 2 ks kríkových porastov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Šalgočka, parc. reg. „ C“ č.146, 93/1, 120/4, 73/1, 519, 520.

Žiadateľ: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135, IČO 00613932

Dôvod výrubu: Dreviny sú poškodené, niektoré suché, koreňová sústava narúša oplotenie RD, odvodňovací kanál popri miestnej komunikácii, telefonické rozvody.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk