Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.06.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. júna 2019 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2018
 7. Investičná výstavba
 8. Správa riaditeľky ZŠ a MŠ Pusté Sady
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.06.2019 (.pdf)