Informácia o začatí správneho konania – Ing. Milan Hutera

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2012019
Dátum podania 22.10.19
Žiadateľ: Ing. Milan Hutera, 925 54  Pusté Sady č. 20
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 47/4, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, ohrozujú strechu rodinného domu a blízke telefónne vedenie
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

28.10.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk