Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky č. 3/2020

Obec Šintava zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky č. 3/2020.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (23. 01. 2020), t.j. najneskôr do 07. 02. 2020 na adresu:

Okresný úrad Galanta
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta 

 Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení:
    Obec Šintava, č. 244, 921 51  Šintava
    OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sintava-zmeny-doplnky-c-3-2020