Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.03.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2020 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2020
 7. Plán kultúrno – spoločenských akcií
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.03.2020 (.pdf)