Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia zelene vo verejnom priestore

Obec Pusté Sady zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na projekt “Revitalizácia zelene vo verejnom priestore”. 

V súvislosti s poskytnutím podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny má verejný obstarávateľ záujem o revitalizáciu verejne prístupného miesta (dvor ZŠ) spojenú s realizáciou novej výsadby verejnej zelene. Vo vlastníctve verejného obstarávateľa sa nachádzajú verejné priestranstvá na ktorých je v minimálnej miere zastúpená zeleň, vegetačné prvky a trávniky. Pozemky určené na revitalizáciu sa nachádzajú na parcelách č.84/3 a 84/6 o celkovej výmere 1 002 m2 v areáli základnej školy v k.ú. verejného obstarávateľa.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 942,92 EUR.

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.04.2020 do 10:00 hod.

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Revitalizácia zelene vo verejnom priestore“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia zelene vo verejnom priestore – úplné znenie (.pdf)

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (.pdf)
Príloha č. 2 – Výkaz-výmer (.pdf)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (.pdf)