Výzva na okliesnenie porastov pri vedení vysokého napätia

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – prevádzkovateľ distribučnej sústavy a držiteľ povolenia na podnikanie v energetike vzýva majiteľov pozemkov v katastrálnom území obce Pusté Sady na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 400kV vedenia V425 – Križovany – V.Ďur.

Súhlas, resp. nesúhlas s odstránením a okliesnením stromov a iných porastov vlastník oznámi kontaktnej osobe do 40 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 45 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce.

V prípade, ak v stanovenej lehote nedôjde o odstráneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SEPS, prípadne ňou poverená osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona o energetike.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a živých porastov – máj 2020 (.pdf)