Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021 (.pdf)