Oznámenie o začatí správneho konania – Emília Brísudová

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2582021
Dátum podania 14.10.21
Žiadateľ: Emília Brísudová, Dolné Zelenice 49
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 243/2, katastrálne územie  Pusté Sady 
Dôvod podania: – drevina sa nachádza priamo uprostred garáže, rastie v strede garáže a tým spôsobuje zlý prístup do garáže
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

21.10.2021

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obec@obecpustesady.sk