Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Katarína Pálešová

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 7. 2. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona.

Stromy rastú na pozemkoch v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č., (347/2 a 348/2).

Žiadateľ: PhDr. Katarína Pálešová, Belinského 2, 851 01  Bratislava

Dôvod výrubu: Dreviny sú polosuché, poškodené, v zimnom období pri tvorbe námrazy, ako aj pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie haluzí a následne k vyvráteniu jednotlivých stromov, čím môže dôjsť k ohrozeniu vedľajšej nehnuteľnosti, elektrického vedenia ako aj cestnej premávky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 15.2.2023. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 7.2.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk