Zmluvy 2024

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2023. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
MUDr. Michal Hudák, MPH-Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti03.06.202404.06.202405.06.202440 EUR za posudokMUDr. Michal Hudák, MPH - Dodatok č. 4 (.pdf)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2024/478Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia materskej školy, odpadové hospodárstvo, rekonštrukcia elektroinštalácie materskej školy"22.04.202423.04.202424.04.202432 000 EURZmluva 2024/478 (.pdf)
MVDr. Ivan Inštitoris-Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie - odchyt túlavých zvierat na území obce Pusté Sady22.02.202422.02.202423.02.202490 EURVeterinárna asanácia - MVDr. Inštitoris (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2024-02-13mm2Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov19.02.202419.02.202420.02.2024-tz2024-02-13mm2 (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2024-02-13mm1Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva19.02.202419.02.202420.02.2024342 EURzmluva tz2024-02-13mm1 (.pdf)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/24/05767/001Hromadná licenčná zmluva - Reprezentačný ples športovcov 202405.02.202406.02.202407.02.2024-Zmluva VP/24/05767/001 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.105/2009Dodatok č. 9 k zmluve č. 105/2009 - cena za uloženie odpadu na skládke27.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 9 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.1/2008Dodatok č. 11 k zmluve č. 1/2008 - cena za zber a prepravu nádob na zmesový komunálny odpad28.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 11 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
ELEKOSZ-O/2024/TZKO/409Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov29.12.202302.01.202403.01.2024-Zmluva č. Z-O/2024/TZKO/409 (.pdf)