Projekt „Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady“

V súvislosti so žiadosťou o dotáciu vypracovanou podľa podmienok výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 2/2023/SRR, obec Pusté Sady získala dotáciu na projekt, ktorého aktivity boli zamerané na rozvoj občianskej vybavenosti, rozvoj služieb v regióne a rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky v súlade s § 3 ods. 2 písm. p) a u) zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Účelom podporeného projektu bolo vybudovanie a rekonštrukcia športovej infraštruktúry v exteriéri obce Pusté Sady, ktorá je určená pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru a ktorá nie je športovou infraštruktúrou pre organizovaný šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci projektu bola v obci na parc.č. 71/2 vybudovaná workout zóna, detská zóna, lezecká zóna, stolno-tenisová zóna ďalej voľnočasový priestor, boli zrealizované krajinno-sadové úpravy. Ďalej bola zrealizovaná drobná architektúra s workout prvkami, mobiliárom s prvkami drobnej architektúry vrátane defibrilátora umiestneného na vonkajšej stene kostola.

Celkové náklady na projekt boli v sume 127 204,18 eur s DPH, použitá dotácia bola v sume 120 843,94 eur a použité vlastné zdroje v sume 6 360,24 eur.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“