Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 3/2024

Obec Pata v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 3/2024.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 3/2024“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (22. 05. 2024), na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta,  

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
    2. Obec Pata, Hlohovecká 103/69, 925 53  Pata
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pata-zmeny-doplnky-c-3-2024