Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – február 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 2. februára 2011 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Voľba komisií
  6. Plán investičnej výstavby na rok 2011
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver