Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – február 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 2. februára 2011 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Voľba komisií
  6. Plán investičnej výstavby na rok 2011
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v piatok 4.2.2011.

V čase od 7.00 do 8.30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať.