Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2011 o 17:00 hodine. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2012
 6. Schválenie dotácií pre miestne organizácie zriadené v obci Pusté Sady na rok 2012
 7. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2012
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)