Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – december 2013

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 03. decembra 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2014
 6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2014
 7. Výstavba nájomných bytov v obci Pusté Sady na rok 2014
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver