Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Zápis detí do Materskej školy v Pustých Sadoch pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od  2.5.2018 – do 4.5.2018 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí/resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 25.5.2018 (piatok) dopoludnia.