Zmluvy 2019

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2019. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A18.12.2019Ema Gubáňová - 2019 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A17.12.2019Radoslav Vaško - 2019 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 19.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2018 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201719.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2017 (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky66/TR/2019Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt "Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2019zmluva 66/TR/2019 (.pdf)
EPIC Partner, a.s.-Zmluva o dielo - vyhotovenie žiadosti a poradenstvo k výzve Environmentálneho fondu na rok 202025.10.2019Zmluva o dielo - EPIC Partner, a.s. (.pdf)
Úhrad vlády Slovenskej republiky582/2019Poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2019 - Výstavba nového detského ihriska v obci30.09.2019Zmluva 582/2019 (.pdf)
JRK Slovensko, s.r.o.-Nákup kompostérov v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 25.09.2019Zmluva - JRK Slovensko (.pdf)
Michaela Donáthová -Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2019Michaela Donáthová - 2019 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B18.09.2019Dominik Szerencsés - 2019 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia-Zmluva o poskytnutí podpory - realizácia vegetačných prvkov02.09.2019Zmluva o poskytnutí podpory - SAŽP (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia107/POD-202/19Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Revitalizácia zelene v centrálnej časti23.07.2019Zmluva 107/POD-202/19 (.pdf)

Príloha č. 2 - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (.pdf)
KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group-Zmluva o spolupráci - propagácia počas podujatia XII. družobný deň obcí25.06.2019Zmluva o spolupráci - KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. - 2019 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9409267847Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie12.06.2019Zmluva č. 9409267847 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Zmluva o reklame na podujatí Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka04.06.2019Zmluva o reklame - KOMPLEX Odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
INEX - Hausgarden, s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch07.05.2019Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch (.pdf)
biomarina - biowaste s.r.o.-Zmluva o odbere použitého jedlého oleja24.04.2019zmluva-biomarina-biowaste-2019 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B22.03.2019Jozef Kotúček - 2019 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta19/05/50J/4Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti27.02.2019Dohoda 19/05/50J/4 (.pdf)
Húština, s.r.o.-Zmluva o dielo - tvorba realizačného projektu v zmysle "Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry"25.02.2019Zmluva o dielo - Húština s.r.o. (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121864112Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy25.02.2019Zmluva č. 121864112 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.- Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.6.201611.01.2019NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 2 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Príloha č. 1 k dodatku č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)