Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.03.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2019 o 17:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácia poslancov
  5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  6. Plán investičnej výstavby na rok 2019
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.03.2019 (.pdf)