Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2019

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 s obsahom:      

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
 5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
 6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Pusté Sady za rok 2019 (.pdf)