Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.03.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2021 o 17:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácia poslancov
  5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  6. Investičná výstavba 2021
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.03.2021 (.pdf)