Zápis detí do MŠ Pusté Sady – školský rok 2021/2022

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z. o materskej škole riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Zápis detí do MŠ Pusté Sady bude prebiehať od 3. do 7. mája 2021 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 do 12:00.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

  1. Do MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci) a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky). Od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku do 31.8.2021.
  4. Deti po dovŕšení 2,5 roku veku sa prijímajú do heterogénnej triedy MŠ iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.