Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Norbert Gavalec

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 344/1.

Žiadateľ: Norbert Gavalec, Červenej armády 774, 925 52 Šoporňa

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú susednú nehnuteľnosť.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk