Verejná vyhláška – prerušenie územného konania – Nataša Tvrdá

Obec Pusté Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku – Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzvu na doplnenie návrhu.

Navrhovateľka Nataša Tvrdá podala dňa 26.1.2024 na Obecný úrad Pusté Sady, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinné domy, technická infraštruktúra a vjazd a prístupová komunikácia“ – stavebné objekty: SO 01 Rodinný dvojdom, SO 02 Rodinný dom, SO 03 Vjazd a prístupová komunikácia, SO 04 Prípojka vody k 3RD, SO 05 Distribučný rozvod NN“, na pozemkoch parcela reg, „C“ parcela číslo 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 803/3 a na pozemkoch parcela reg. „E“ číslo 73/3, 1065/100, 1045, 1035/200, 1030/200, 1027/200, 1023/200, k. ú. Pusté Sady.

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov územné konanie podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušuje.

Stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona a v spojení s ustanovením § 19 ods. 3 správneho poriadku Vás vyzýva, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy návrh doplnili o doklady podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Verejná vyhláška – prerušenie územného konania – Nataša Tvrdá – úplné znenie (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Ján Forro

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 01. 02. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v katastrálnom území Pusté Sady, parcela registra „ C“ č.153/3.

Žiadateľ: Ján Forro, č. d. 162, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia, koreňová sústava narúša statiku rodinného domu a bráni výstavbe nového oplotenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 08.02.2024.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Ján Forro (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Šalgočka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks ihličnatých stromov, 9 ks listnatých stromov a 2 ks kríkových porastov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Šalgočka, parc. reg. „ C“ č.146, 93/1, 120/4, 73/1, 519, 520.

Žiadateľ: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135, IČO 00613932

Dôvod výrubu: Dreviny sú poškodené, niektoré suché, koreňová sústava narúša oplotenie RD, odvodňovací kanál popri miestnej komunikácii, telefonické rozvody.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Norbert Gavalec

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 344/1.

Žiadateľ: Norbert Gavalec, Červenej armády 774, 925 52 Šoporňa

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú susednú nehnuteľnosť.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Jozef Vaško

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 07. 12. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Strom rastie na pozemku v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 56/1.

Žiadateľ: Jozef Vaško, č. d. 27, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Drevina zasahuje do elektrického vedenia, korene narušili stabilitu vjazdového mosta k rodinnému domu, pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie jednotlivých haluzí, čím môže dôjsť k ohrozeniu okoloidúcich a k poškodeniu cestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 13.12.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 07.12.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk