Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Jozef Vaško

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 07. 12. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Strom rastie na pozemku v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 56/1.

Žiadateľ: Jozef Vaško, č. d. 27, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Drevina zasahuje do elektrického vedenia, korene narušili stabilitu vjazdového mosta k rodinnému domu, pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie jednotlivých haluzí, čím môže dôjsť k ohrozeniu okoloidúcich a k poškodeniu cestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 13.12.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 07.12.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – PhDr. Katarína Pálešová

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 10. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 347/2.

Žiadateľ: PhDr. Katarína Pálešová, Belinského 2, 851 01  Bratislava

Dôvod výrubu: Dreviny sú poškodené, pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie jednotlivých haluzí a následne k ich vyvráteniu, čím môže dôjsť k poškodeniu elektrického vedenia ako aj cestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 02.11.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 25.10.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – František Trnka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 24. 10. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 294/2.

Žiadateľ: František Trnka, č.d. 84, 925 54 Pusté Sady

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia, v zimnom období pri tvorbe námrazy, ako aj pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie haluzí a následne k vyvráteniu jednotlivých stromov, čím môže dôjsť k ohrozeniu chodcov, vedľajších nehnuteľností, ako aj cestnej premávky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 02.11.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Zverejnené: 24.10.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk