Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej  školy 1. – 4. roč. , č.  43  Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024

A) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 1. v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
  2. zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
  3. získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
  4. zdravotná spôsobilosť na výkon práce pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
  5. ovládanie štátneho jazyka,
  6. bezúhonnosť.
 2. v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

B) Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC (windows, internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • flexibilita

C) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

 •  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 •  profesijný štruktúrovaný životopis,
 •  overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 •  overená kópia dokladu o splnení podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a
 •  overená kópia dokladu o získaní profesijných kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
 •  doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 • údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie
  • o splnení zdravotnej spôsobilosti,
  • o bezúhonnosti,
  • o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a na jeho osobu nebola podaná žaloba,
  • o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • o spôsobilosti na právne úkony,
  • o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov obsiahnutých v žiadosti a jej prílohách

Úspešný uchádzač do 7 dní od oznámenia výsledku výberového konania predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Úspešný uchádzač podľa § 15a ods. 1 písm. b) – d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytne údaje na účel preukázania bezúhonnosti do 7 dní od oznámenia výsledku výberového konania.

D) Platové podmienky:

Plat určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia do platovej tarify a započítanej praxe. K platu sa pripočíta riadiaci príplatok, osobný príplatok a príplatok za profesijný rozvoj.

E) Dátum, miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručí žiadateľ poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Pustých Sadoch na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná ul. 131, 925 54  Pusté Sady v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie ZŠ Pusté Sady  – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 24. 05. 2024 vrátane. Rozhodujúcim je dátum doručenia na Obecný úrad v Pustých Sadoch. Uchádzačom, ktorí splnia kritériá na zaradenie do výberového konania bude zaslaná písomná pozvánka na výberové konanie.

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ Základnej školy Pusté Sady (.pdf)