Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 10. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. decembra 2012 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Investičná výstavba na rok 2013
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2013
 7. Schválenie dotácií pre miestne organiz. zriadené v obci Pusté Sady pre rok 2013
 8. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2013
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.doc)