Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2022 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia za mesiac august 2022
 8. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku, pán Hájnik s manželkou
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022 (.pdf)

1. Otvorenie zasadnutia

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne dal hlasovať za program.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/95/2022 – OZ schvaľuje program zasadnutia OcZ.

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená p. Alena Trubačová

Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Daniela Drahovská a p. Marek Mesároš

 

3. Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia – prijaté uznesenia sa plnia.

 

4. Interpelácia poslancov

Nik nevystúpil.

 

5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce

Kontrolórka obce p. Kolláriková predniesla správy o vykonaných kontrolách :

 • Správa o vykonaní kontroly využitia transferu pre miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska 2021,
 • Správa o vykonaní kontroly využitia transferu kontrolovaný subjekt – TJ Družstevník Pusté Sady,
 • Správa o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy za II.Q. 2022
 • Správa o kontrole inventarizácií ZŠ Pusté Sady,
 • Správa o evidencii a riešení sťažností a podnetov na prešetrenie od občanov za I. polrok 2022

Správy tvoria prílohy tejto zápisnice.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie A/23/2022 – OZ berie na vedomie správy o vykonaných kontrolách.

 

6. Investičná výstavba 2022

Starosta obce informoval prítomných, že:

 • vybudovanie detského ihriska v športovom areáli je ukončené, bude nasledovať vyúčtovanie a kontrola zo strany TTSK

 

7. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia za mesiac august 2022

Pracovníčka obce p. Vivodíková predniesla prítomným návrh úprav rozpočtu obce Pusté Sady za mesiac august 2022.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/96/2022 – OZ schvaľuje navrhnuté úpravy rozpočtu obce Pusté Sady za mesiac august 2022.

Upravený rozpočet obce Pusté Sady pre rok 2022 tvorí prílohu tejto zápisnice a je zverejnený aj na webstránke obce Pusté Sady www.obecpustesady.sk.

 

8. Schválenie VZN obce Pusté Sady č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch

Starosta obce predniesol návrh VZN obce Pusté Sady č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/97/2022 – OZ schvaľuje VZN obce Pusté Sady č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v ŠJ pri MŠ v Pustých Sadoch.

Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pán Hájnik s manželkou

Starosta obce predniesol žiadosť Zdenka Hájnika a manželky o odkúpenie obecného pozemku parcelné číslo 805/4 v rozlohe 59 m2.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie č. B/98/2022 Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch

A. berie na vedomie informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce na základe žiadosti žiadateľa Zdenka Hájnika a jeho manželky Tatiany Hájnikovej, obaja bytom 925 54 Pusté Sady č. 179,

B. konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý je v blízkosti rodinného domu žiadateľa a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľa; pozemok je pre obec z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre obec inak nevyužiteľný,

C. schvaľuje v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku obcí, a to novovytvorenej parcely – parc. č. 805/4 o výmere 59 m2 , druh: zastavaná plocha, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 23/2022, vypracovaným Lenkou Korcovou, Geodetické práce, Stará poštová 534, Pata, IČO: 43091083 dňa 18.7.2022, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, číslo overenia: 1102/2022 dňa 10.8.2022, od parcely č. 1063/100 – ostatná plocha, o výmere 1923 m2, v podiele 1/1 k celku, evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 1308, k.ú. Pusté Sady, žiadateľovi: Zdenkovi Hájnikovi a jeho manželke Tatiane Hájnikovej, obaja bytom 925 54 Pusté Sady č. 179.

 

10. Rôzne

Starosta obce informoval prítomných ohľadom odkúpenia pozemkov v katastrálnom území obce Pusté Sady, zapísaných na LV 1326 vo vlastníctve p. Anny Janečkovej, že na základe znaleckých posudkov, ktoré dala obec vypracovať, bola hodnota pozemkov vyčíslená na 28.563,03 Eur. Po prerokovaní sa poslanci OcZ zhodli na kúpnej cene 30.000 Eur.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,

Uznesenie B/99/2022 – OZ schvaľuje v súlade s § 3, ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady odplatné nadobudnutie pozemkov – parciel evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 1326, k.ú. Pusté Sady, druh pozemkov – orná pôda:

 • parc. č. 373/7 o výmere 11 m2,
 • parc. č. 373/18 o výmere 489 m2,
 • parc. č. 373/109 o výmere 1071 m2,
 • parc. č. 373/209 o výmere 1155 m2,

ktoré sú vo vlastníctve p. Anny Janečkovej, bytom Hollého 58/24, 920 01 Hlohovec do vlastníctva obce Pusté Sady za kúpnu cenu 30.000 € / za všetky parcely.

Keďže sa blížia voľby do orgánov samosprávy obcí starosta obce oboznámil prítomných – ak je znovuzvolený starosta do funkcie, nárok na dovolenku mu neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia. Každé funkčné obdobie pre účely nároku na dovolenku je potrebné posudzovať osobitne. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Ak je starosta opätovne zvolený do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné obdobie musí byť vysporiadané i z hľadiska dovolenky, v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z., ako keby došlo k personálnej výmene vo funkcii starostu. Preto jeho dovolenka neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia jeho funkcie, ale jej nevyčerpaný zostatok za rok 2022 sa môže preplatiť.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/100/2022 – OZ schvaľuje preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky za rok 2022 starostovi obce z dôvodu ukončenia funkčného obdobia.

 

11. Diskusia

Nik nevystúpil.

 

12. Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka p. Alena Trubačová.

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie B/101/2022 – OZ schvaľuje prijaté uznesenia.

 

13. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ing. Tomáš Nemeček s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022 (.pdf)