Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Ján Forro

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 01. 02. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v katastrálnom území Pusté Sady, parcela registra „ C“ č.153/3.

Žiadateľ: Ján Forro, č. d. 162, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia, koreňová sústava narúša statiku rodinného domu a bráni výstavbe nového oplotenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 08.02.2024.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Ján Forro (.pdf)