Návrh rozpočtu Obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2023. Pripomienkovanie je možné vykonať:

  • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu Obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026 (.pdf)