Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov určuje tieto Zásady hospodárenia  s majetkom obce Pusté Sady. Zásady boli schválené  uznesením Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch č. 50/2023 dňa  11.10.2023. Zásady nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2023.

Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady účinné od 1.11.2023 (.pdf)