Základné informácie a poslanie Základnej školy v Pustých Sadoch

Z histórie

Najstaršie triedne výkazy i knihy nachádzajúce sa v archíve školy pochádzajú z roku 1921 a zachytávajú pomerne podrobné informácie nielen o vzdelávaní žiakov, ale aj o ich zdravotnom stave či výchovných problémoch.

Pôvodná kronika školy, z ktorej by sme mohli zistiť presnejšie informácie, zhorela počas II. svetovej vojny, kedy sa pred  prechodom frontu obcou (1. apríla 1945) zriadil v škole nemecký   lazaret. Zachovať čo najviac informácií pre budúce generácie sa snažila pani Irena Martinkovičová , ktorá v roku 1946 začala písať novú kroniku. Zachytila v nej i udalosti, ktoré sa dozvedela zo zachovaných listov pôvodnej kroniky, avšak len od školského roka 1940/1941.

Môžeme povedať, že na škole sa žilo rušným životom, pre deti sa organizovali rôzne podujatia a oslavy: Týždeň slovenskej zástavy (14.12.1940), Stromková slávnosť (16.5.1941),  oslava „Slovenskej rodiny“ (23.5.1941), Deň slovenskej prírody (22.6.1943), navštevovali sa divadelné predstavenia a výlety do prírody.

Pravdou je, že v tej dobe ju navštevovalo desaťkrát viac žiakov ako dnes, pôsobili tu traja učitelia a často sa učilo len v jednej triede.

Rokom 1948 sa do kroniky dostáva množstvo informácií o starostlivom a zodpovednom budovaní socializmu, o oslavách výročia smrti „slávneho syna Slovanov, borcu za socializmus za lepší zajtrajšok utlačeného ľudu V.I. Lenina“, o rôznych súťažiach  a socialistických brigádach, o oslavách dňa československo- rumunského priateľstva atď.

Dnes písomné zachytávanie týchto momentov vyvoláva úsmevy na tvárach, avšak sú dôležitým sprievodcom a obrazom doby minulej. Ďakujeme kronikárom i za to, pretože z  ich niekoľkostranových detailných opisov udalostí získavame presný obraz doby, ktorá pominula, chápeme, na akých princípoch stál a fungoval školský systém.

Súčasnosť

Sme málotriedna základná škola, ktorá plní v obci viacero dôležitých funkcií:

 • Výchovno-vzdelávaciu
 • Osvetovú
 • Reprezentatívnu
 • Socializačnú
 • Kooperatívnu

ZŠ v Pustých Sadoch je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1.- 4. Vyučujeme v troch učebniach (dve triedy a počítačová učebňa). Dva ročníky sú spájané do jednej triedy. V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 19 žiakov (9 prvákov, 6 druhákov a 4 tretiaci)
Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať mládež tak, aby úspešne obstála v dnešnom modernom svete. Školské prostredie a atmosféra školy zásadne vplývajú na kvalitu práce školy. Školu máme novozrekonštruovanú, vybavenú novým a moderným nábytkom. Zriaďovateľ – obec Pusté Sady nám vytvoril pozitívne prostredie, ktoré má nemalý vplyv na klímu tried i celej školy.

Náš malý, ale tvorivý kolektív sa snaží budovať školu s moderným výchovno-vzdelávacím systémom, s prvkami humanistickej výchovy a vzdelávania, sústreďujúc sa na osobnosť dieťaťa, na jeho pocity, motiváciu, vzťahy, na jeho prežívanie. Prostredníctvom vhodnej motivácie vedieme deti k lepším výkonom v oblasti výchovy a vzdelávania. Výhodou našej školy je príjemné vidiecke prostredie, menší počet žiakov v triedach, čo umožňuje vytvárať podnecujúce prostredie pre žiakov, priaznivú klímu triedy, vytváranie neformálnych vzťahov, uplatňovanie individuálneho prístupu a prehľadnejšie a detailnejšie diagnostikovanie žiakov.

Charakteristika pedagogického zboru

V ZŠ v Pustých Sadoch vyučujú dve učiteľky Mgr. Ivana Zacharová a Mgr. Viktória Katreňáková. Náboženskú výchovu vyučuje katolícky farár z obce Pata.
Pedagogické pracovníčky spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom a svojej práci sa venujú maximálne zodpovedne. Obe si vo vlastnom záujme sústavne rozširujú svoju kvalifikáciu a získavajú nové kompetencie aby mohli formovať vo svojich žiakoch tvorivé myslenie, zvyšovať ich gramotnosť v oblasti IKT, vychovávať z nich pracovitých, zodpovedných a morálne vyspelých ľudí. Nevýhodou malého kolektívu je kumulácia funkcií a jednotlivých postov na škole, čo neúmerne zaťažuje pedagogické pracovníčky. Napriek tomu sa obe k svojim pracovným povinnostiam stavajú veľmi zodpovedne a ochotne plnia úlohy, ktorými sú im pridelené. Silným motívom je spokojnosť s vlastnou prácou, sebarealizáciou, s dobrými výsledkami a vzťahmi s rodičmi i žiakmi. Problémy, ktoré sa v škole vyskytnú, riešia bezodkladne, v čo najkratšom čase.

Mgr. Ivana Zacharová

Absolvované vzdelanie a školenia:

 • Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 • Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu – ŠPÚ v rámci realizácie národného projektu DVUi – certifikát
 • Kľúčové kompetencie učiteľa slovenského jazyka, Modul – Čítanie s porozumením, vydal: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, osvedčenie
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v projekte Špecifické odborné vedenie a podpora profesionálneho rastu študentov 4. a 5. ročníka VŠ (skupinová dynamika, význam hier pri práci s deťmi, zážitkové učenie, skupinové sedenia..), vydal: PPP s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava
 • Súčasné trendy vo výučbe plávania (inštruktorka plávania pre deti mladšieho šk. veku), vydal: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, certifikát
 • Dopravná výchova na základných školách, vydal: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, osvedčenie

Mgr. Viktória Katreňáková

Absolvované vzdelanie a školenia:

 • Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
 • Práca s PC – Mpc, Bratislava, certifikát

Pedagogické stratégie

Tvoríme stratégie výučby, ktoré rešpektujú individuálne a skupinové osobitosti žiakov, rozvíjajú ich tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, schopnosti orientovať sa vo svete informácií, schopnosti samostatne, efektívne a uvedomelo sa učiť, nezabúdame pri tom na rodičov a širokú verejnosť obce.
V oblasti učenia – trvale zvyšujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zostavovaním vhodných učebných plánov v náväznosti na Štátny vzdelávací program
o výberom voliteľných predmetov zodpovedajúcich zameraniu našej školy, doplnených prierezovými témami. Zavádzame moderné metódy a formy, ktoré uľahčujú učenie a ktoré zvyšujú vnútornú motiváciu žiakov pri učení:

 • metódy zážitkového učenia a získavania skúseností: brainstorming, skupinová diskusia, obhajoba, vytváranie vlastného názoru,kritické myslenie, metóda tvorivého riešenia problémov – heuristika (vedie žiakov k premýšľaniu nad problémom, k navrhovaniu možných riešení. Problém je pre žiaka výzvou), bádateľské metódy (výskumy, experimenty, bádanie, ankety, štatistiky…), metódy tvorivej dramatiky (dramatizácia, tvorba príbehu, scénky, tvorivé hry…), využívanie IKT vo vyučovacom procese, kurzy(plavecký,…), blokové vyučovanie (dopravná výchova, slušné správanie, umenie…), projektová metóda v jednotlivých predmetoch ale aj v celoškolských projektových dňoch
 • zavádzame motivačné a aktivizujúce metódy: metóda voľby diferencovaných úloh, motivovanie pomocou hodnotenia, skupinové vyučovanie, metóda brainstormingu, práca s literatúrou, s obrazovým materiálom, diskusia
 • relaxačné techniky a metódy na vyučovaní, o cvičenia uvoľňovacie, koordinačné, na odstraňovanie napätia a stresu
 • yyužívame cvičenia, ktoré rozvíjajú sociálne cítenie a odbúravajú agresivitu detí
 • zlepšením vzťahu učiteľ – žiak: budovanie vzájomnej dôvery, rešpektovaním žiakovej osobnosti, citlivým
  riešením vzniknutých problémových situácií…
 • motiváciou pedagogických pracovníkov k sebavzdelávaniu, prípadne ich účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách (Využívanie rôznych modelov hodnotenia, zamerať sa najmä na kladné hodnotenie, ústne hodnotenie a seba hodnotenie.)

Snažíme sa:

 • Rozvíjať tvorivosť žiakov, ich fantáziu a komunikačné schopnosti.
 • Systematicky rozširovať aktivity zamerané na spoluprácu s rodičmi.
 • Zapájať sa projektov, ktoré umožnia získať pre školu finančné prostriedky na nákup pomôcok, doplnkových učebníc na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Strategická vízia školy

Vytvoriť z našej školy inštitúciu konkurencie schopnú okolitým školám, otvorenú širokej verejnosti obce, ktorá bude základňou šírenia vzdelania, kultúry a športu v našej obci.

Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka. Cieľom je, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky.
Chceme, aby naši žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu. Chceme rozvíjať u žiakov estetické cítenie a pozitívny vzťah k umeniu, chceme, aby sa naučili vnímať prírodu, chrániť ju starať sa o ňu ako o zdroj prírodných surovín a ako zdroj zdravia a krásy.

Chceme sa zapájať do rôznych projektov a reagovať na výzvy, čím plánujeme získať pre školu fin prostriedky.
Sme zapojení do projektov:

 • INFOVEK
 • ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
 • DIGITÁLNA UČEBNICA
 • MODRÁ ŠKOLA
 • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
 • Prváci sú zapojení do projektu PUTOVANIE ZA PÍSMENKAMI (interný projekt v 1. ročníku)

Škola ako životný priestor

V roku 2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou. Bol zakúpený nový šk. nábytok, tabuľa, pomôcky. V škole sa nachádzajú dve triedy, počítačová učebňa (11 PC zostáv, dva notebooky, dva dataprojektory), zborovňa, knižnica a kabinet. Telocvičňa sa v našej škole nenachádza. Na telesnej výchove a počas veľkých prestávok využívame priestory školského dvora, na ktorom je asfaltové ihrisko s jedným basketbalovým košom. V obci sa nachádza aj multifunkčné ihrisko, ktoré je žiakom našej školy kedykoľvek k dispozícii. Upravené a estetické prostredie školských priestorov pozitívne vplýva na všetkých účastníkov pedagogického procesu v našej škole. V spolupráci s OcÚ každoročne organizujeme menšie úpravy týchto priestorov. Na chodbách sú vystavené práce žiakov zhotovené na hodinách VV, PV ale aj projekty z prírodovedy a vlastivedy. K tradičným sviatkom pripravujeme tematickú výzdobu okien, tried a chodieb školy.
K budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a rodičmi prispievajú tradičné akcie organizované spoločne (Deň dôchodcov, Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, Deň matiek…), ktoré znamenajú nielen oživenie školského života ale spestrujú život v obci, nakoľko sa vždy snažíme zapojiť do nich aj širšiu obecnú verejnosť.

Plánované akcie a projekty školy

September
Výstava ovocia a zeleniny
Šarkaniáda
Beseda s policajtom

Október
Deň stromov
Medzinárodný deň školských knižníc
Halloweenska párty

November
Bibiana a bábkové divadlo v Bratislave
Vystúpenie pre dôchodcov
December
Čertovská škola
Vianočné trhy
Pečenie medovníkov
Deň otvorených dverí
Vianočná besiedka

Január
Zimné športy – športový deň
Snehuliakovo
Staráme sa o zvieratká v zime

Február
Divadelné predstavenie v Trnave
Fašiangový karneval

Marec
Marec – mesiac knihy (návšteva Mestskej knižnice v Seredi)
Sviatky jari
Chystáme sa na Veľkú noc

Apríl
Noc s Andersenom
Deň Zeme – týždenný enviroprojekt

Máj
Majáles s opekačkou
Deň matiek

Jún
Škola v prírode
Školský výlet
Opekačka, stanovačka na šk. dvore

Návšteva psovodov

V škole sme privítali vzácnu návštevu. Zavítal k nám policajný psovod a jeho tri nádherné, poslušné a vycvičené psy. Policajný psovod nám predviedol, čo všetko jeho psy dokážu a odpovedal na zvedavé otázky všetkých detí. Spolu s nimi prišla aj milá pani policajtka, ktorá taktiež ochotne odpovedala na všetko, čo deti zaujímalo. A veru otázok nebolo málo. Na záver sme sa vyfotili so služobne najstarším psom. Deti boli nadšené!