Inovatívne a tvorivé aktivity v materskej škole

Uplatňovaním tvorivosti a inovatívnych metód v edukácii, podnetným prostredím materskej školy v integrácii s podporovaním ranej gramotnosti stimulujeme kritické, tvorivé a hodnotiace myslenie detí.

  • Práca na interaktívnej tabuli – edukačné programy pre materské školy
  • Práca na KidSmart PC – edukačné programy pre materské školy
  • Práca s detskou mapou sveta
  • Hravá matematika so semienkami
  • Časti rastlín – Naša lipka
  • Neživá príroda – Maľovanie na kamene
  • Zdravé potraviny – Jablkový deň, Hra na Tesco