Výstava ovocia a zeleniny 2023

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 05.09.2023

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra 2023 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenia 2/2023
 7. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu
 8. Investičná výstavba – projekty 2023
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Gureň
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Pozvánka na Výstavu ovocia a zeleniny 2023

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa bude konať v sobotu 26. augusta 2023 od 15:00 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Sprievodný program:

 • Prehliadka historických vozidiel v Športovom areáli Pusté Sady
 • Súťaž vo varení guláša miestnych organizácií v obci
  • 14:00 – štart
  • 17:30 – vyhodnotenie
 • Súťaž v pití piva
 • Výstava výrobkov Motaliniek
 • Atrakcie pre deti

O bohaté občerstvenie sa postará pohostinstvo Športovec.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 21.08.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.08.2023 o 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Návrh VZN č. 1/2023

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Sady č. 1/2023 zo dňa 5.9.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu.

Návrh VZN č. 1/2023 (.pdf)