Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách v katastrálnom území Pusté Sady, Obec Pusté Sady, okres Galanta, kraj Trnavský, z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, pretože je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona.

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pusté Sady (.pdf)

Príloha – Grafické znázornenie obvodu pozemkových úprav (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Šalgočka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks ihličnatých stromov, 9 ks listnatých stromov a 2 ks kríkových porastov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Šalgočka, parc. reg. „ C“ č.146, 93/1, 120/4, 73/1, 519, 520.

Žiadateľ: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135, IČO 00613932

Dôvod výrubu: Dreviny sú poškodené, niektoré suché, koreňová sústava narúša oplotenie RD, odvodňovací kanál popri miestnej komunikácii, telefonické rozvody.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Norbert Gavalec

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 01. 2024 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú. Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 344/1.

Žiadateľ: Norbert Gavalec, Červenej armády 774, 925 52 Šoporňa

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú susednú nehnuteľnosť.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 01.02.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Jozef Vaško

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 07. 12. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Strom rastie na pozemku v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 56/1.

Žiadateľ: Jozef Vaško, č. d. 27, 925 54  Pusté Sady

Dôvod výrubu: Drevina zasahuje do elektrického vedenia, korene narušili stabilitu vjazdového mosta k rodinnému domu, pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie jednotlivých haluzí, čím môže dôjsť k ohrozeniu okoloidúcich a k poškodeniu cestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 13.12.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 07.12.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2023

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2023 o 16.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa nezávislého audítora za rok 2022
 6. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 3/2023 o dani z nehnuteľností
 7. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 8. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 5/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole
 9. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2024
 10. Investičná výstavba – projekty 2023
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver