Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.

Zber odpadov – Veľkonočné sviatky 2024

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 29. marca 2024 sa v našej obci uskutoční spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov v transparentnom vreci. Prosíme občanov aby si vrecia vyložili skoro ráno pred svoj dom.

Podľa zvozového kalendára sa vývoz komunálneho odpadu v obci uskutoční v utorok 2. apríla 2024.

Výzva na deratizáciu – jar 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Čítať ďalej

Veľkonočné tradície v Materskej školy