PF 2024

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2024 veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody Vám želá Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Pusté Sady

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 15.11.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027 – úplné znenie (.pdf)

Čítať ďalej

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2023

Obecný úrad Pusté Sady pozýva všetky deti do 15 rokov na stretnutie so Svätým Mikulášom a jeho pomocníkmi, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2023 o 10.30 hodine. Jeho cesta začína pri Obecnom úrade, pokračuje k COOP Jednote a Základnej škole. Teší sa na Vás Svätý Mikuláš!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach Obce Pusté Sady.

 

Podvody na senioroch – výmena odkvapových rúr

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané podvody najmä na starších občanoch s cieľom pripraviť ich o úspory.

Traja neznámy muži na osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom osobne navštívili starší manželský pár v Šoporni a uviedli, že im lacno vymenia odkvapové rúry. Ešte pred dokončením práce dohodnutú sumu neúmerne navýšili, pričom seniori uviedli, že takú vysokú hotovosť nemajú. Napokon podvodníkom namiesto dohodnutej sumy odovzdali niekoľko tisíc Eur, pričom dokončenia opravy rúr sa už nedočkali.

Ďalší oklamaný dôchodca, ktorý vpustil podvodníkov do svojho domu v Seredi, obdobným spôsobom prišiel o 12 000 Eur.

Polícia opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby do svojich obydlí nevpúšťali cudzích ľudí a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, okamžite kontaktovali políciu na linke 158.

Pozvánka na Lampiónový sprievod 2023

Zmena termínu 2 – z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa Lampiónový sprievod presúva na sobotu 4. novembra 2023! Zraz o 16:30 pred Základnou školou, vyrážame o 17:00.

Zmena termínu – z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa Lampiónový sprievod presúva na piatok 3. novembra 2023!

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na Lampiónový sprievod v maskách, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2023 so zrazom o 17.30 hodine pri Základnej škole. Deti si prinesú svoje lampióny. O občerstvenie je postarané. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady